Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Działania informacyjne i promocyjne.

Działania informacyjne i promocyjne w 2014 r.

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2014 promocja dialogu społecznego prowadzona była przede wszystkim poprzez organizowanie sympozjów, konferencji czy szkoleń. Udział w działaniach promocyjnych mają wszyscy organizatorzy takich wydarzeń - zarówno ze strony rządowej, jak i spośród partnerów społecznych, a także uczestniczących w nich środowisk naukowych. Równie istotna jest promocja dialogu za pośrednictwem mediów. Przykładem takiego działania jest program Debata Trójstronna emitowany w TVP Info.

DEBATA TRÓJSTRONNA jest programem cyklicznym. Partnerzy społeczni (przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców) oraz rząd mają tu możliwość komentowania najbardziej istotnych wydarzeń i problemów społeczno-gospodarczych w Polsce.

12 kwietnia 2014r. odbyła się dyskusja nt. wyroku sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Strasburgu, którzy orzekli, że prawo polskie dyskryminuje pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy terminowe.

Tematyka debaty 10 maja 2014 r. dotyczyła sytuacji w polskim górnictwie, w tym szczególnie problemów Kompanii Węglowej.

31 maja 2014 dyskutowano nad propozycją wzrostu w 2015 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie umów terminowych.

13 września 2014 r. debata poświęcona została kwestii terminowych umów o pracę. Z ubiegłorocznych kontroli PIP wynika, że 13% umów terminowych zawiera się na okres przekraczający 5 lat, a ponad 27% na co najmniej 3 lata. Rząd w swojej propozycji Kodeksu pracy planuje skrócić okres zawierania umów na czas określony i wydłużyć okres ich wypowiadania. Ponadto pracodawca będzie musiał uzasadnić ich wypowiedzenie.

Najpilniejszym i długoterminowym zadaniom nowego rządu poświęcono dyskusję 27 września 2014 r. Ponadto, powrócono do spraw polskiego górnictwa oraz dyskutowano o przyszłości dialogu społecznego.

18 października 2014 dyskusja dotyczyła projektu 6-dniowego tygodnia pracy. Pracownicy zamiast dnia wolnego za pracę w sobotę, mieliby możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji kodeksu pracy przedstawiony przez PO. Związki zawodowe obawiają się, że wejście w życie takiego projektu spowoduje, że godziny nadliczbowe zostaną wydłużone do wszystkich sobót w roku. Pracodawcy natomiast są zwolennikami takiego uelastycznienia kodeksu pracy.

W dyskusji z 22 listopada 2014 r. omawiano problemy związane z zatrudnieniem za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej i z planowaną reformą tego rodzaju zatrudnienia. O reformie zatrudnienia za pośrednictwem agencji od pewnego czasu toczą się rozmowy eksperckie, z udziałem także partnerów społecznych. Wkrótce rozpocznie prace, powołany przez ministerstwo pracy, specjalny zespół ekspercki, który ma wypracować propozycje zmian prawnych ograniczających swobodne tworzenie licznych agencji, podwyższenie standardów ich działalności, a przede wszystkim poprawę jakości oferowanego przez nie zatrudnienia.

Częstym przykładem promocji dialogu społecznego są KONFERENCJE I SYMPOZJA ORGANIZOWANE PRZEZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH. Podczas takich imprez poruszane są tematy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w dyskusjach w ramach instytucji dialogu społecznego. Przynajmniej kilka spośród takich wydarzeń warto tu przypomnieć.

29 kwietnia 2014r. w siedzibie BCC w Warszawie odbyła się Konferencja „Czas pracy po zmianach Działu VI Kodeksu pracy. Prawie wszystko o czasie pracy: stan prawny, problemy, interpretacje”. Problematyka bardzo istotna zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i pracobiorców.

Pod hasłem „Razem o godną pracę" odbył się w dniach 29-31 maja 2014 r. Kongres OPZZ .

W dniu 12 czerwca 2014 r. odbyła się zorganizowana przez BCC konferencja pt. „Aktualny stan dialogu społecznego w Polsce, jego perspektywy oraz wpływ na efektywność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego”. Podczas konferencji zaprezentowano diagnozę Business Centre Club, dotyczącą stanu dialogu społecznego w Polsce. Przedstawiono koncepcję BCC, innych organizacji pracodawców oraz współpracujących z nami osób i instytucji, dotyczącą odbudowy prawdziwego i efektywnego dialogu. Omówiono wizję zmian funkcjonowania Trójstronnej Komisji lub ciała, które miałoby Komisję zastąpić. Natomiast 27 października 2014 r. podczas kolejnej konferencji poruszono kwestie reprezentacji pracowniczej w przedsiębiorstwie i jej wpływ na efektywność działania firmy.

2 października 2014 r. odbyła się organizowana przez Pracodawców RP pod patronatem „Dziennika Gazety Prawnej” konferencja „Rozwój dialogu społecznego na podstawie doświadczeń Szwajcarii". Konferencja miała na celu zaprezentowanie szwajcarskich doświadczeń i rozwiązań w zakresie wpływu dialogu społecznego na reformy podatkowe, szczególnie w procesie uchwalania ustawy o VAT, która weszła w życie w 2010 r.

13 listopada 2014 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Pracodawców Pomorza pt. „Jak budować przestrzeń dla dialogu społecznego w Polsce?”. Konferencja stanowiła podsumowanie wielomiesięcznej pracy nad diagnozą barier prawnych, kulturowych i społecznych, na które napotyka dialog społeczny w Polsce i w regionie pomorskim, w ramach projektu „Dialog społeczny w Polsce i województwie pomorskim, dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim.

Część imprez to WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA RZĄDU I PARTNERÓW SPOŁECZNYCH. Międzynarodowa konferencja pt. "Europa – Polska – Dialog", która odbyła się 27 maja 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, organizowana była również przez MPiPS oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podjęta przez uczestników konferencji dyskusja stanowiła próbę zdiagnozowania aktualnych problemów dialogu społecznego w Polsce i Europie oraz odpowiedzi na pytanie, czy można mówić o zwiastunach końca pewnego etapu rozwojowego mechanizmów współczesnego dialogu społecznego, będącego zarazem otwarciem drogi do dialogu, którego wyznacznikiem będą jego bardziej zaawansowane formy, stanowiące odpowiedź na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Wśród prelegentów byli m.in. prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. David Ost (Hobard-Smith College, Ithaca, USA), prof. dr hab. Kazimierz Frieske (Uniwersytet Warszawski) i dr Dariusz Gawin (Instytut Filozofii i Socjologii, PAN), prof. dr hab. Joachim Osiński, prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH). MPiPS reprezentował Sekretarz Stanu – Pan Jacek Męcina.

Natomiast 3 listopada 2014 r. w MPiPS odbyła się konferencja „Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej". Została zorganizowana przez Pracodawców RP i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat funkcjonowania układów w dzisiejszych realiach oraz o niezbędnych zmianach systemowych w prawie pracy.

Ponieważ DIALOG SPOŁECZNY musi odgrywać właściwą rolę i zajmować odpowiednie miejsce już NA POZIOMIE ZAKŁADU PRACY I W REGIONIE, podkreślenia wymagają działania prowadzone właśnie na poziomie regionalnym.

W Hotelu Focus w Gdańsku w dniach 19-20 maja 2014 r. odbyło się dwudniowe szkolenie „Lider dialogu społecznego” w ramach projektu „WKDS-spójność dialogu”.Udział wzięli eksperci regionalni, członkowie WKDS i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia. Prelegenci zaprezentowali szereg informacji nt. dialogu społecznego i jego uczestników na poziomie centralnym i regionalnym.

16 października 2104 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ogólnopolska konferencja: „Skuteczny dialog siłą regionów. Regionalny dialog społeczny: propozycje do nowej ustawy” z udziałem przedstawicieli czterech stron dialogu społecznego, podczas której przedstawiono propozycje do nowej ustawy o dialogu społecznym, wypracowane przez przedstawicieli dialogu regionalnego z całej Polski w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Ogólnopolski projekt „Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego” realizowany wspólnie przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz wojewodę mazowieckiego od grudnia 2013 r. do maja 2015 r. finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu regionalnego. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich instytucji dialogu społecznego na poziomie regionalnym (związków, pracodawców, wojewodów, samorządów). Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach z zakresu dialogu społecznego. Zapleczem techniczno-organizacyjnym dla uczestników projektu jest biuro CWDR mieszczące się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Przedstawiciele każdej organizacji reprezentowanej w regionalnych instytucjach dialogu społecznego mogą skorzystać z jego usług.

W dniach 22-23 października 2014 r. w ramach współpracy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z 16-ma wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, sekretarze i pracownicy biur WKDS uczestniczyli, w zorganizowanych przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (DDP MPIPS), warsztatach zatytułowanych „Dialog zamiast monologu – metoda osiągnięcia celu”. Szkolenie to stanowiło kontynuację podejmowanych przez DDP MPiPS działań w tym zakresie na przestrzeni lat 2004-2014. Tematyka szkoleń dopasowana była do potrzeb uczestników i dotyczyła podstawowych kwalifikacji, jakie powinni posiadać pracownicy zajmujący się dialogiem społecznym w ramach wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

Oprócz poszerzania wiedzy i umiejętności, uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz omówienia skutecznych praktyk, co przyczynia się do podniesienia standardów kompetencyjnych pracowników biur, a w perspektywie – do powstania nowych jakościowo rozwiązań w zakresie realizowanych zadań.

Jedną z form dialogu społecznego jest również MEDIACJA, której prowadzenie wymaga szczególnego przygotowania merytorycznego i predyspozycji mediatora. MPiPS organizowało lub współorganizowało konferencje i szkolenia dotyczące tej dziedziny. Pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 23 października 2014 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej odbyła się konferencja pt. „Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych”. Okazją do jej przeprowadzania były obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji. Rolę organizatora pełnił Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS, a do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele polskiego i międzynarodowego świata nauki oraz praktycy w dziedzinie prawa pracy i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. W konferencji brali również udział zaproszeni przez organizatorów mediatorzy z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z ramienia MPiPS w konferencji uczestniczył Sekretarz Stanu – Pan Jacek Męcina, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególną rolę jaką odgrywa mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także konieczność nowelizacji przepisów w tym zakresie. W opinii Ministra J. Męciny, kierunki zmian powinny wyznaczyć potrzeby partnerów społecznych (stron sporów) oraz państwa, którego harmonijny rozwój zależy od poziomu pokoju społecznego gwarantowanego stosowaniem pokojowych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych. Procedury te powinny być przejrzyste, łatwe w stosowaniu i interpretowaniu, tak aby nie powodowały dodatkowych napięć pomiędzy stronami sporu. Zaproszeni goście z Włoch, Litwy, Szwajcarii, USA oraz Rosji przedstawili doświadczenia swoich krajów w zakresie rozwiązywania sporów między pracownikami i pracodawcami.

24 października 2014 r. mediatorzy z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli w szkoleniu zatytułowanym „Skuteczna obrona przed manipulacją – z uwzględnieniem specyficznej roli mediatora w sporach zbiorowych”. Uczestnicy (37 osób) w formie warsztatowo-wykładowej realizowali wybrane przez nich uprzednio w drodze analizy potrzeb szkoleniowych najbardziej interesujące i przydatne zagadnienia z tej tematyki. W trakcie szkolenia mediatorzy:

- poznali modele komunikacji przydatne w służbie ochrony przed manipulacją;

- dowiedzieli się jak bronić się przed poszczególnymi mechanizmami wpływu społecznego i technikami manipulacji.

CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO DIALOG to miejsce szczególne dla rozwoju dialogu społecznego. 10 grudnia 2014 r. odbyła się w Warszawie uroczysta konferencja z okazji Jubileuszu 20-lecia Centrum. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ministerstwa pracy, instytutów naukowych, partnerów społecznych. Podczas konferencji odczytane zostały listy gratulacyjne: pani premier Ewy Kopacz, pani prezydentowej Anny Komorowskiej, wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Ciepłe słowa pod adresem CPS wyrażali przedstawiciele resortu pracy. Nie zabrakło okazji do zwykłych wspomnień dotyczących przeszłości Centrum, które miały szczególną wymowę, gdy formułowali je przedstawiciele świata nauki czy pracodawcy.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że CPS Dialog jest i zawsze będzie otwarte dla partnerów społecznych, ale także dla szerszego dialogu obywatelskiego. Tu bowiem dialog żyje i przez to zachowywana jest pamięć o jego twórcy, ministrze Andrzeju Bączkowskim. Wiceminister Pracy Jacek Męcina wyraził nadzieję na powrót do dialogu związków zawodowych. Nawiązał do logo CPS, które wskazuje, by rozmawiać, patrzeć i słuchać po to, żeby się zrozumieć. „Dialog to fundament demokracji” – podsumował. W tle, podczas trwania całej konferencji, wyświetlane były tysiące zdjęć dokumentujących prace Centrum na rzecz dialogu społecznego.

 

Działania informacyjne i promocyjne w 2015 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: