Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZP RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

2018-06-07 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 12, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Henryk Nakonieczny

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontynuacja dyskusji nad informacją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o:
  • wynikach badań progu wsparcia dochodowego rodzin;
  • realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczbę osób osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w poszczególnych latach;
  • sytuacji dochodowej rodzin posidających dzieci na utrzymaniu;
  • propozycji wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730);
  • propozycji wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego;

a) próba wypracowania wspólnego stanowiska Zespołu w sprawie wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730) oraz wysokość świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o:

  • wysokości minimum egzystencji obliczonego przez IPiSS dla roku 2017;
  • informacji o świadczeniach pienięznych z pomocy społecznej za okres od poprzedniej weryfikacji;
  • propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

a) próba wypracowania wspólnego stanowiska Zespołu w sprawie wysokosci kwot kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8.1 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985 z 2018 r. poz. 650, 700).

3. Poselski projekt ustawy "o pomocy osobom niesamodzielnym" - przedstawia reprezentant grupy posłów;

a) dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska Zespołu w sprawie przedmiotowego projektu.

4. Sprawy różne.  

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: