Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Dialog w UE / Komitologia

Dialog w UE / Komitologia

Pod pojęciem europejskiego dialogu społecznego rozumie się dyskusje, konsultacje, negocjacje i wspólne działania reprezentatywnych organizacji europejskich partnerów społecznych. Rozwój tego dialogu związany jest ściśle z wyzwaniami, które pojawiają się przed państwami. członkowskimi w miarę pogłębiania się integracji europejskiej, w szczególności związanych z asymetrią między dążeniem do konkurencyjności i ograniczoną możliwością koordynowania krajowych polityk społecznych. Europejski dialog społeczny stanowi jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. Bazując na zasadach solidarności, odpowiedzialności i uczestnictwa stanowi formę oddziaływania europejskich partnerów społecznych na europejskie standardy społeczne i odgrywania ważnej roli w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej.

 

Europejski dialog społeczny może być prowadzony w formie:

 

- dwustronnej - dialog międzysektorowy (cross-industry) oraz dialog sektorowy (w ramach komitetów dialogu sektorowego) - organizacje europejskich partnerów społecznych są konsultowane w danej sprawie przez Komisję Europejską (na podstawie art. 154 TFUE); partnerzy mogą podjąć negocjacje nad porozumieniem w tej kwestii (na podstawie art. 155 TFUE); efektem tych negocjacji mogą być porozumienia wdrożone w drodze dyrektyw (np. w sprawie urlopów rodzicielskich, w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu czy pracy na czas określony) lub przez samych partnerów społecznych (np. porozumienia w sprawie: telepracy, stresu związanego z pracą oraz porozumienie dotyczące przemocy w miejscu pracy);

 

- trójstronnej - Trójstronny Szczyt na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia; dyskusje pomiędzy partnerami społecznymi a instytucjami UE (patrz: Wykaz instytucji...). Komisja Europejska, na podstawie art. 154 TFUE -zobowiązana jest do popierania konsultacji między europejskimi partnerami społecznymi i podejmowania środków w celu ułatwienia ich dialogu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/keeping-to-social-rules/index_pl.htm

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: