Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds.Górnictwa i Przetwórstwa Siarki (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki

Zespół działał na podstawie ustaleń z partnerami społecznymi - od listopada 1998 do marca 2002 roku - pod nazwą Zespołu Trójstronnego ds. Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki. Od 2002 roku Zespół działał pod rozszerzoną nazwą: Zespół Trójstronny ds. Społeczno-Gospodarczych, Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki.W 2012 roku Członkowie Zespołu Trójstronnego zmieniając zapisy Regulaminu przyjęli następującą nazwę Zespołu: Zespół Trójstronny ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki.

Zespół formalnie liczy 21 członków.

Strona rządowa reprezentowana jest przez [przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: gospodarki, pracy i polityki społecznej, skarbu państwa, finansów, środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Odział w Katowicach).

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą reprezentujący następujące organizacje: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność–80”, Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego.

Ze strony pracodawców w Zespole uczestniczą przedstawiciele: Kopalni Siarki „Machów” SA, Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA w Staszowie, Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w likwidacji w Tarnobrzegu, „Siarkopol” Gdańsk S.A.

Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy realizacji rządowego programu restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

Wyniki prac

  • Wypracowano i przyjęto następujące dokumenty

-„Program restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce" oraz ustawę o finansowej restrukturyzacji górnictwa siarki (2000 r.),

- Ocena realizacji „Programu restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce”. Dokonano wizytacji zakładów tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego (2002 r.).

- Ekspertyza pt. „Ocena stanu zaawansowania prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na terenach degradowanych wydobyciem i przetwórstwem rudy siarkowej...” (2002 r.),

- Informacja w sprawie realizacji programów restrukturyzacyjnych przemysłu wydobycia siarki zawierająca m.in. kierunek dalszych zmian ekonomicznych oraz organizacyjnych likwidowanych przedsiębiorstw siarkowych (2008 r.).

Ponadto:

  • W latach 2003–2006 przeprowadzano konsolidację przedsiębiorstw siarkowych: Kopalni Siarki „Machów”, Kopalni Siarki „Grzybów” oraz Przedsiębiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”. Postanowieniem z dnia 28 września 2007 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał rejestracji jednoosobowej spółki skarbu państwa pn. „Kopalnia Siarki >>Machów<< S.A” i od dnia 1 października 2007 r. rozpoczęła się działalność Spółki Akcyjnej,
  • Opracowano analizę kosztów konsolidacji przedsiębiorstw siarkowych oraz informację o działaniach dla konsolidowanych przedsiębiorstw tego sektora (2006 i 2007 r.). Aktualnie trwają prace nad zakończeniem  poszczególnych prac likwidacyjnych, rekultywacyjnych i prac zabezpieczających oraz zakończenia likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki Machów S.A. do końca 2013 r. oraz realizowanych przez Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu w likwidacji,

Dialog branżowy prowadzony jest również poza Zespołem Trójstronnym - członkowie Zespołu Trójstronnego biorą udział w dialogu społecznym prowadzonym na szczeblu władz lokalnych i regionalnych. Dotyczy to współpracy z samorządami lokalnymi z terenów likwidowanego zagłębia siarkowego w łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze oraz w pozyskiwaniu funduszy pomocowych na zadania w zakresie rekultywacji terenów po górnictwie siarki.

 

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Grzegorz Tobiszowski - Współprzewodniczący - strona rządowa Ministerstwo Energii  
   

 

Adam Kuś - Współprzewodniczący Miedzyzakładowa Organizacja Zwązkowa "Siarkopol"    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"                 KiZPS "Siarkopol" w likwidacji

 

Mariola Mazgało -  Sekretarz Zespołu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

tel. 22/66-11-626

mariola.mazgalo@mrpips.gov.pl

 

Nazwisko i imię Instytucja
Witold Słowik - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju

Filip Grzegorczyk - Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Skarbu Państwa

Bartosz Marczuk - Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Andrzej Konieczny - Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Środowiska

Wiesław Janczyk - Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów

Beata Kuś

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej
Anna Wściseł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Henryk Paszcza - Dyrektor Oddziału ARP SA

Agencja Rozwoju Przemysłu o/Katowice

Damian Bogdański - Likwidator - Dyrektor Naczelny

Kopalnia Siarki "Machów" SA w likwidacji

 

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA
  Kopalnie i zakłady Przetwórcze Siarki "Siarkopol" w likwidacji w Tarnobrzegu

Krzysztof Madej

Komisja Zakładowa NSZZ"Solidarność"                    Kopalnia Siarki "Machów" SA w likwidacji

Dariusz Potyrała

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Józef Szewc

Zarząd Miedzyzakładowy Związku Zawodowego Górników wPolsce                                                         KiZPS "Siarkopol" w likwidacji

Jerzy Trębliński

NSZZ Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki        KiZChS "Siarkopol" SA Grupa Azoty                                                                         

 

 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: