Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Najstarszy Zespół, który został powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową w grudniu 1992 roku i reaktywowany porozumieniem postrajkowym w maju 1993 roku. Działa na podstawie Regulaminu przyjętego w 2002 r.

Zespół liczy formalnie 56 członków.

Strona rządowa reprezentowana jest przez przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: gospodarki, pracy i polityki społecznej, skarbu państwa, finansów, może również zapraszać do prac w Zespole przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, oraz członków administracji rządowej i samorządowej.

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą przedstawiciele reprezentujący następujące organizacje:

Związek Zawodowy Górników w Polsce, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (Sekretariat Górnictwa i Energetyki oraz Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego), Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność ‘80”(Sekretariat Górnictwa i Energetyki), Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność ’80, Wolny Związek Zawodowy „Sierpień ‘80”, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”, Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa, Związek Zawodowy Pracowników Mechanicznej Przeróbki Węgla „Przeróbka” w Polsce, Związek Zawodowy Pracowników Dołowych, Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce, Związek Zawodowy Jedności Górniczej, Związek Zawodowy „Kontra” z siedzibą w Gliwicach.

Ze strony pracodawców w Zespole uczestniczą przedstawiciele Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego (zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców Polskich) i reprezentują następujące przedsiębiorstwa: Kompania Węglowej S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa, Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A., „Węglokoks” S.A. oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (jako obserwator)

Strony mogą zapraszać do prac w Zespole jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ekspertów.

Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron i realizacji rządowych programów restrukturyzacyjnych oraz strategii dla branży górnictwa węgla kamiennego – dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

 Wyniki prac 

Wypracowano i przyjęto następujące dokumenty:

 • Program Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002. Program zawierał Górniczy Pakiet Socjalny (GPS), przekształcany w kolejnych Programach,
 • Korekta programu rządowego Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002,
 • Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń,
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz Strategia na lata 2007-2001,
 • Program łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia na Śląsku (2003 r.),
 • Plan dostępu do rezerw węgla kamiennego w latach 2004 – 2010 oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004 – 2007 (potrzebny do notyfikacji pomocy publicznej).
 • Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz Ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015  przyjętych w 2007 roku. W kontekście tych dokumentów zostały  powołane przez Ministerstwo Gospodarki - w oparciu o ustalenie partnerów społecznych w 2010 i 2011 r. - trzy zespoły problemowe, które miały na celu wypracowanie propozycji potrzebnych rozwiązań dla branży górnictwa węgla kamiennego, w tym zmian dotyczących procesów prywatyzacyjnych w Spółkach Węglowych oraz opracowanie dodatkowych propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych z zakresu realizacji polityki energetycznej Polski do 2030r. Wypracowane dokumenty skierowane zostały do dalszych prac w Ministerstwie Gospodarki w 2012 r.

 

 • Zapoznawano się z przygotowaniem do procesu prywatyzacji przedsiębiorstw w sektorze górnictwa węgla kamiennego (2008 - 20011 r.). Analizowano przebieg wprowadzania na Giełdę Papierów Wartościowych - Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA (2009 r.) i Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (2011 r.). Nadal trwają prace nad wypracowaniem zmian w obowiązujących regulacjach dotyczących prywatyzacji Spółek Węglowych (2011 r. i  2012 r.) .
 • Stałym elementem programów posiedzeń Zespołu Trójstronnego jest problematyka BHP w górnictwie oraz informacje o pracach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Omawiano także stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego w aspekcie „Raportu z oceny bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego”. Ministerstwo Gospodarki zobowiązało Rady Nadzorcze Spółek Węglowych do odbywania raz na kwartał spotkań z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie bezpieczeństwa pracy.

Ponadto:

 • Przeprowadzono konsultację projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 • Zapoznano się z działaniami rządu w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
 • Dokonano przeglądu planów antykryzysowych w górnictwie węgla kamiennego, przygotowanych przez Spółki Węglowe oraz Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.

Zawarto:

 • Porozumienie dotyczące reformy systemu ubezpieczeń społecznych (grudzień 1998 r.).
 • Porozumienie dotyczące restrukturyzacji górniczych spółek węglowych - m.in. powstanie Kompanii Węglowej S.A. (grudzień 2003 r.).
 • Porozumienie dotyczące wypłat nagród dla górników za 2004 r.(grudzień 2005 r.).
 • Porozumienie dotyczące wypłat nagród dla górników za 2005 r. (czerwiec 2006 r.).

Dialog branżowy prowadzony był również poza Zespołem Trójstronnym – przykładem są tu spotkania z sygnatariuszami Porozumienia z 2003 r. oraz innymi centralami górniczych związków zawodowych.

Członkowie Zespołu uczestniczą w dialogu prowadzonym na szczeblu władz regionalnych, jak również w ramach wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Ma to szczególnie miejsce podczas konsultowania m.in. programów lub innych lokalnych inicjatyw łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, problematyki pracowniczej i społecznej, a także programów prywatyzacyjnych Spółek Węglowych.

 

Skład Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Imię i nazwisko

Instytucja

Kontakt

Grzegorz Tobiszowski – Współprzewodniczący Zespołu

Sekretarz Stanu – Ministerstwo Energii

22/693 58 63

sekretariatgtobiszowski@me.gov.pl

Wacław Czerkawski – Współprzewodniczący Zespołu

Wiceprzewodniczący RK Związku Zawodowego Górników w Polsce

32/ 255 16 46

radakrajowa@zzg.org.pl

Janusz Olszowski – Współprzewodniczący Zespołu

Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

32/2513 559

biuro@giph.com.pl

Nina Krasuska – Sekretarz Zespołu 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

22/66 11 669

nina.krasuska@mrpips.gov.pl

SKŁAD STRONY RZĄDOWEJ

Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Ociepa

Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Finansów

INSTYTUCJE RZĄDOWE

Joanna Martyka

Kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych - Główny Instytut Górnictwa

Krzysztof Król

Dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa  - Wyższy Urząd Górniczy

Henryk Paszcza

Dyrektor Oddziału w Katowicach - Agencja Rozwoju Przemysłu

SKŁAD STRONY PRACODAWCÓW

Leszek Słaboń

Prezes Zarządu – Kompania Węglowa S.A.

Tomasz Cudny

Prezes Zarządu – Spółka Restruskturyzacji Kopalń S.A.

Daniel Ozon

Prezes Zarządu – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Tomasz Rogala

Prezes Zarządu - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Jarosław Jaromin

p.o. Prezes Zarządu - Katowicki Holding Węglowy S.A.

Andrzej Michalik

Prezes Zarządu – Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.

Sławomir Obidziński

Prezes Zarządu – Węglokoks S.A.

Zdzisław Filip

Prezes Zarządu – Tauron Wydobycie S.A.

Krzysztof Szlaga

Prezes Zarządu - LW „Bogdanka” S.A.

Michał Herman

Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o.

Grzegorz Wacławek

Prezes Zarządu - Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

STRONA PRACODAWCÓW – W GRUPACH KAPITAŁOWYCH – POZA ZESPOŁEM TRÓJSTRONNYM

Jerzy Nabiałczyk

Wiceprezes Zarządu – Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.

Tadeusz Wenecki

Prezes Zarządu – Polski Koks S.A.

SKŁAD STRONY ZWIĄZKOWEJ

Dariusz Potyrała

Przewodniczący Rady Krajowej  Związku Zawodowego Górników w Polsce

Bogdan Nowak

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Ryszard Płaza

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Zdzisław Cichosz

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce przy Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Marek Mnich

NSZZ Solidarność 80

Irena Przybysz

NSZZ Solidarność 80

Dawid Kozak

NSZZ Solidarność 80

Arkadiusz Świderski

NSZZ Solidarność  80

Andrzej Wiano

NSZZ Solidarność 80

Krzysztof Kłosek

NSZZ Solidarność 80

Bogusław Ziętek

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”

Przemysław  Skupin

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”

Szczepan Kasiński

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”

Krzysztof Łabądź

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”

Marceli Murawski

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”

Dariusz Trzcionka

Porozumienie Związków Zawodowych KADRA

Bogdan Studencki

Porozumienie Związków Zawodowych KADRA

Marek Gacka

Porozumienie Związków Zawodowych KADRA

Krzysztof Stefanek

Porozumienie Związków Zawodowych KADRA

Krzysztof Stanisławski

Porozumienie Związków Zawodowych KADRA

Marek Klucewicz

Przewodniczący - Związek Zawodowy KONTRA

Krzysztof Kozik

Przewodniczący Sekcji Górnictwa ZZ KONTRA

Jarosław Grzesik

Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Piotr Czypionka

Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Katowickiego Holdingu Węglowego S.A - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Bogusław Hutek

Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Sławomir Kozłowski

Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Waldemar Sopata

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Kazimierz Grajcarek

Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Stanisław Kłysz

Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” - Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Piotr Bieniek

Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” - Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Roman Brudziński

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Zofiówka”- Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Roman Byczek

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Jerzy Saratsa

Związek Zawodowy Jedności Górniczej

Piotr Luberta

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce

Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Przeróbka

Ryszard Bronisz

Związek Zawodowy Przeróbka

Czesław Jurgielewicz

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce

Grzegorz Pazdur

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce

Sławomir Stacha

Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa

Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych

Marek Bałys

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych

Krzysztof Ciaputa

Związek Zawodowy Pracowników DołowychZGRI

Andrzej Środa

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KWK „PIAST”

Mirosław Pukas

Przewodniczący - FZZ Kadra XXI

Maciej Bochenek

Wiceprzewodniczący - FZZ Kadra XXI

Paweł Kołodziej

Przewodniczący - FZZ Górników JSW S.A.

Zenon Dąbrowski

Wiceprzewodniczący - FZZ Górników JSW S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-07-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-04-24 14:40:44 n.krasuska modyfikacja
2 2018-04-20 13:37:26 n.krasuska modyfikacja
3 2018-02-06 13:39:33 n.krasuska modyfikacja
4 2017-08-25 12:23:41 n.krasuska modyfikacja
5 2017-08-25 12:21:50 n.krasuska modyfikacja
6 2017-08-25 12:20:56 n.krasuska modyfikacja
7 2017-08-25 12:19:42 n.krasuska modyfikacja
8 2017-07-05 13:45:05 n.krasuska modyfikacja
9 2017-07-05 13:36:58 n.krasuska modyfikacja
10 2017-02-22 11:29:54 n.krasuska modyfikacja
11 2016-12-07 14:45:40 n.krasuska modyfikacja
12 2016-09-23 15:24:19 ewa kleniewska modyfikacja
13 2016-09-23 15:21:39 ewa kleniewska modyfikacja
14 2016-04-14 13:46:08 n.krasuska modyfikacja
15 2016-04-12 13:59:15 n.krasuska modyfikacja
16 2016-02-08 06:49:57 Maria Sobczyk modyfikacja
17 2016-02-03 08:12:11 Maria Sobczyk modyfikacja
18 2016-02-02 09:07:34 Maria Sobczyk modyfikacja
19 2016-01-22 14:17:44 Maria Sobczyk modyfikacja
20 2016-01-21 10:32:35 Maria Sobczyk modyfikacja
21 2016-01-18 10:35:20 Maria Sobczyk modyfikacja
22 2016-01-18 08:51:51 Maria Sobczyk modyfikacja
23 2016-01-15 10:43:04 Maria Sobczyk modyfikacja
24 2016-01-15 10:31:48 Maria Sobczyk modyfikacja
25 2016-01-15 10:11:38 Maria Sobczyk modyfikacja
26 2016-01-14 14:42:24 Maria Sobczyk modyfikacja
27 2016-01-14 14:31:31 Maria Sobczyk modyfikacja
28 2016-01-14 14:23:05 Maria Sobczyk modyfikacja
29 2016-01-14 13:46:28 Maria Sobczyk modyfikacja
30 2016-01-14 13:39:06 Maria Sobczyk modyfikacja
31 2016-01-14 13:26:42 Maria Sobczyk modyfikacja
32 2016-01-14 13:25:48 Maria Sobczyk modyfikacja
33 2015-03-25 09:24:55 wioletta ziegler modyfikacja
34 2014-01-10 14:35:56 a.magrzyk modyfikacja
35 2014-01-10 14:35:48 a.magrzyk modyfikacja
36 2013-12-03 13:03:56 a.magrzyk modyfikacja
37 2013-11-26 14:22:00 a.magrzyk modyfikacja
38 2013-09-10 09:33:26 wioletta ziegler modyfikacja
39 2013-07-24 10:39:08 a.magrzyk modyfikacja
40 2013-06-26 12:21:45 wioletta ziegler modyfikacja
41 2013-06-26 12:20:51 wioletta ziegler modyfikacja
42 2013-03-12 14:17:07 wioletta ziegler modyfikacja
43 2013-03-12 14:03:02 wioletta ziegler modyfikacja
44 2013-03-12 12:29:23 a.magrzyk modyfikacja
45 2013-03-12 12:28:03 a.magrzyk modyfikacja
46 2013-03-12 12:23:12 a.magrzyk modyfikacja
47 2013-03-12 11:56:49 a.magrzyk modyfikacja
48 2013-03-12 11:53:41 a.magrzyk modyfikacja
49 2013-03-12 11:51:30 a.magrzyk modyfikacja
50 2013-03-12 11:47:56 a.magrzyk modyfikacja
51 2013-03-12 11:45:00 a.magrzyk modyfikacja
52 2013-03-12 11:36:17 a.magrzyk modyfikacja
53 2013-03-12 11:35:05 a.magrzyk modyfikacja
54 2013-03-12 11:34:15 a.magrzyk modyfikacja
55 2013-03-12 09:21:07 wioletta ziegler modyfikacja
56 2013-03-08 10:59:30 wioletta ziegler modyfikacja
57 2013-03-08 10:56:57 wioletta ziegler modyfikacja
58 2013-03-08 10:31:34 a.magrzyk modyfikacja
59 2013-03-08 10:29:37 a.magrzyk modyfikacja
60 2013-03-08 09:24:39 wioletta ziegler modyfikacja
61 2013-03-08 09:23:45 wioletta ziegler modyfikacja
62 2013-03-08 09:22:49 wioletta ziegler modyfikacja
63 2013-03-08 09:20:59 wioletta ziegler modyfikacja
64 2013-03-07 13:24:04 a.magrzyk modyfikacja
65 2013-03-07 13:24:03 a.magrzyk modyfikacja
66 2013-03-07 13:22:51 a.magrzyk modyfikacja
67 2013-03-07 12:59:17 a.magrzyk modyfikacja
68 2013-03-07 12:54:15 a.magrzyk modyfikacja
69 2013-03-07 09:50:49 wioletta ziegler modyfikacja
70 2013-03-07 09:50:12 wioletta ziegler modyfikacja
71 2013-03-07 09:05:23 wioletta ziegler modyfikacja
72 2013-03-07 08:59:27 wioletta ziegler modyfikacja
73 2013-03-07 08:54:21 a.magrzyk modyfikacja
74 2013-03-07 08:52:37 a.magrzyk modyfikacja
75 2013-02-05 13:21:55 a.magrzyk modyfikacja
76 2013-01-17 10:32:35 a.magrzyk modyfikacja
77 2013-01-17 10:28:10 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 24-04-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: