Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Najstarszy Zespół, który został powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową w grudniu 1992 roku i reaktywowany porozumieniem postrajkowym w maju 1993 roku. Działa na podstawie Regulaminu przyjętego w 2018 r.

Zespół liczy formalnie 56 członków.

Strona rządowa reprezentowana jest przez przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: gospodarki, pracy i polityki społecznej, skarbu państwa, finansów, może również zapraszać do prac w Zespole przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, oraz członków administracji rządowej i samorządowej.

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą przedstawiciele reprezentujący następujące organizacje:

Związek Zawodowy Górników w Polsce, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (Sekretariat Górnictwa i Energetyki oraz Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego), Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność ‘80”(Sekretariat Górnictwa i Energetyki), Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność ’80, Wolny Związek Zawodowy „Sierpień ‘80”, Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”, Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa, Związek Zawodowy Pracowników Mechanicznej Przeróbki Węgla „Przeróbka” w Polsce, Związek Zawodowy Pracowników Dołowych, Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce, Związek Zawodowy Jedności Górniczej, Związek Zawodowy „Kontra” z siedzibą w Gliwicach.

Ze strony pracodawców w Zespole uczestniczą przedstawiciele Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego (zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców Polskich) i reprezentują następujące przedsiębiorstwa: Kompania Węglowej S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa, Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A., „Węglokoks” S.A. oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (jako obserwator)

Strony mogą zapraszać do prac w Zespole jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ekspertów.

Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron i realizacji rządowych programów restrukturyzacyjnych oraz strategii dla branży górnictwa węgla kamiennego – dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

 Wyniki prac 

Wypracowano i przyjęto następujące dokumenty:

 • Program Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002. Program zawierał Górniczy Pakiet Socjalny (GPS), przekształcany w kolejnych Programach,
 • Korekta programu rządowego Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002,
 • Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń,
 • Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz Strategia na lata 2007-2001,
 • Program łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia na Śląsku (2003 r.),
 • Plan dostępu do rezerw węgla kamiennego w latach 2004 – 2010 oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004 – 2007 (potrzebny do notyfikacji pomocy publicznej).
 • Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz Ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015  przyjętych w 2007 roku. W kontekście tych dokumentów zostały  powołane przez Ministerstwo Gospodarki - w oparciu o ustalenie partnerów społecznych w 2010 i 2011 r. - trzy zespoły problemowe, które miały na celu wypracowanie propozycji potrzebnych rozwiązań dla branży górnictwa węgla kamiennego, w tym zmian dotyczących procesów prywatyzacyjnych w Spółkach Węglowych oraz opracowanie dodatkowych propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych z zakresu realizacji polityki energetycznej Polski do 2030r. Wypracowane dokumenty skierowane zostały do dalszych prac w Ministerstwie Gospodarki w 2012 r.

 

 • Zapoznawano się z przygotowaniem do procesu prywatyzacji przedsiębiorstw w sektorze górnictwa węgla kamiennego (2008 - 20011 r.). Analizowano przebieg wprowadzania na Giełdę Papierów Wartościowych - Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA (2009 r.) i Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (2011 r.). Nadal trwają prace nad wypracowaniem zmian w obowiązujących regulacjach dotyczących prywatyzacji Spółek Węglowych (2011 r. i  2012 r.) .
 • Stałym elementem programów posiedzeń Zespołu Trójstronnego jest problematyka BHP w górnictwie oraz informacje o pracach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Omawiano także stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego w aspekcie „Raportu z oceny bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego”. Ministerstwo Gospodarki zobowiązało Rady Nadzorcze Spółek Węglowych do odbywania raz na kwartał spotkań z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie bezpieczeństwa pracy.

Ponadto:

 • Przeprowadzono konsultację projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 • Zapoznano się z działaniami rządu w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
 • Dokonano przeglądu planów antykryzysowych w górnictwie węgla kamiennego, przygotowanych przez Spółki Węglowe oraz Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.

Zawarto:

 • Porozumienie dotyczące reformy systemu ubezpieczeń społecznych (grudzień 1998 r.).
 • Porozumienie dotyczące restrukturyzacji górniczych spółek węglowych - m.in. powstanie Kompanii Węglowej S.A. (grudzień 2003 r.).
 • Porozumienie dotyczące wypłat nagród dla górników za 2004 r.(grudzień 2005 r.).
 • Porozumienie dotyczące wypłat nagród dla górników za 2005 r. (czerwiec 2006 r.).

Dialog branżowy prowadzony był również poza Zespołem Trójstronnym – przykładem są tu spotkania z sygnatariuszami Porozumienia z 2003 r. oraz innymi centralami górniczych związków zawodowych.

Członkowie Zespołu uczestniczą w dialogu prowadzonym na szczeblu władz regionalnych, jak również w ramach wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Ma to szczególnie miejsce podczas konsultowania m.in. programów lub innych lokalnych inicjatyw łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, problematyki pracowniczej i społecznej, a także programów prywatyzacyjnych Spółek Węglowych.

 

Skład Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Sekretarz Zespołu - Nina Krasuska tel. 22/66 11 669,  nina.krasuska@mrpips.gov.pl

Imię i nazwisko Instytucja
Grzegorz Tobiszowski – Współprzewodniczący Zespołu Sekretarz Stanu – Ministerstwo Energii
Wacław Czerkawski – Współprzewodniczący Zespołu Wiceprzewodniczący RK Związku Zawodowego Górników w Polsce
Janusz Olszowski – Współprzewodniczący Zespołu Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

SKŁAD STRONY RZĄDOWEJ
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Finansów

 

INSTYTUJE RZĄDOWE
Joanna Martyka Kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych - Główny Instytut Górnictwa
Krzysztof Król Wiceprezes - Wyższy Urząd Górniczy
Mirosław Skibski Dyrektor Oddziału w Katowicach - Agencja Rozwoju Przemysłu
SKŁAD STRONY PRACODAWCÓW
Leszek Słaboń Prezes Zarządu – Holding KW Sp. z o.o.
Tomasz Cudny Prezes Zarządu – Spółka Restruskturyzacji Kopalń S.A.
Daniel Ozon Prezes Zarządu – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Tomasz Rogala Prezes Zarządu - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Andrzej Michalik Prezes Zarządu – Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.
Sławomir Obidziński Prezes Zarządu – Węglokoks S.A.
Zdzisław Filip Prezes Zarządu – Tauron Wydobycie S.A.
Artur Wasil Prezes Zarządu - LW „Bogdanka” S.A.
Jan Marinov Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o.
Grzegorz Wacławek Prezes Zarządu - Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
STORNA PRACODAWCÓW - W GRUPACH KAPITAŁOWYCH - POZA ZESPOŁEM TRÓJSTRONNYM
Krzysztof Mieszczak Prezes Zarządu – Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.
Tadeusz Wenecki Prezes Zarządu - JSW Innowacje S.A.
SKŁAD STRONY ZWIĄZKOWEJ
Dariusz Potyrała Przewodniczący Rady Krajowej  Związku Zawodowego Górników w Polsce
Bogdan Nowak Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
Mateusz Nabiałczyk Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
Grzegorz Jadwiżuk Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce przy Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.
Marek Mnich NSZZ Solidarność 80
Irena Przybysz NSZZ Solidarność 80
Dawid Kozak NSZZ Solidarność 80
Arkadiusz Świderski NSZZ Solidarność 80
Andrzej Wiano NSZZ Solidarność 80
Krzysztof Kłosek NSZZ Solidarność 80
Bogusław Ziętek Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Przemysław  Skupin Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Szczepan Kasiński Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Krzysztof Łabądź Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Marceli Murawski Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
Dariusz Trzcionka Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Bogdan Studencki Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Marek Gacka Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Krzysztof Stefanek Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Krzysztof Stanisławski Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Marek Klucewicz Przewodniczący - Związek Zawodowy KONTRA
Krzysztof Kozik Przewodniczący Sekcji Górnictwa ZZ KONTRA
Bogusław Hutek Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
Artur Braszkiewicz Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” -  KWK Ruda Ruch "Halemba"
Stanisław Kłysz Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” - Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Jarosław Grzesik Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Sławomir Kozłowski Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Sopata Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
Jarosław Szawerna Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Anna"
Roman Brudziński Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Zofiówka”- Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

 

Roman Byczek

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Jerzy Saratsa

Związek Zawodowy Jedności Górniczej

Piotr Luberta

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce

Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Przeróbka

Ryszard Bronisz

Związek Zawodowy Przeróbka

Czesław Jurgielewicz

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce

Grzegorz Pazdur

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce

Sławomir Stacha

Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa

Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych

Marek Bałys

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych

Krzysztof Ciaputa

Związek Zawodowy Pracowników DołowychZGRI

Andrzej Środa

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KWK „PIAST”

Mirosław Pukas

Przewodniczący - FZZ Kadra XXI

Maciej Bochenek

Wiceprzewodniczący - FZZ Kadra XXI

Paweł Kołodziej

Przewodniczący - FZZ Górników JSW S.A.

Zenon Dąbrowski

Wiceprzewodniczący - FZZ Górników JSW S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-07-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-10-25 12:31:21 n.krasuska modyfikacja
2 2018-10-25 10:56:06 n.krasuska modyfikacja
3 2018-10-05 13:22:00 n.krasuska modyfikacja
4 2018-10-05 11:03:41 n.krasuska modyfikacja
5 2018-10-01 13:58:24 n.krasuska modyfikacja
6 2018-10-01 13:54:48 n.krasuska modyfikacja
7 2018-06-14 09:42:56 n.krasuska modyfikacja
8 2018-06-08 12:53:12 n.krasuska modyfikacja
9 2018-06-07 12:21:09 n.krasuska modyfikacja
10 2018-06-07 12:11:38 n.krasuska modyfikacja
11 2018-05-22 14:12:27 n.krasuska modyfikacja
12 2018-05-22 11:18:59 n.krasuska modyfikacja
13 2018-05-10 14:24:24 n.krasuska modyfikacja
14 2018-05-10 12:48:15 n.krasuska modyfikacja
15 2018-05-10 12:26:38 n.krasuska modyfikacja
16 2018-05-10 11:47:45 n.krasuska modyfikacja
17 2018-04-24 14:40:44 n.krasuska modyfikacja
18 2018-04-20 13:37:26 n.krasuska modyfikacja
19 2018-02-06 13:39:33 n.krasuska modyfikacja
20 2017-08-25 12:23:41 n.krasuska modyfikacja
21 2017-08-25 12:21:50 n.krasuska modyfikacja
22 2017-08-25 12:20:56 n.krasuska modyfikacja
23 2017-08-25 12:19:42 n.krasuska modyfikacja
24 2017-07-05 13:45:05 n.krasuska modyfikacja
25 2017-07-05 13:36:58 n.krasuska modyfikacja
26 2017-02-22 11:29:54 n.krasuska modyfikacja
27 2016-12-07 14:45:40 n.krasuska modyfikacja
28 2016-09-23 15:24:19 ewa kleniewska modyfikacja
29 2016-09-23 15:21:39 ewa kleniewska modyfikacja
30 2016-04-14 13:46:08 n.krasuska modyfikacja
31 2016-04-12 13:59:15 n.krasuska modyfikacja
32 2016-02-08 06:49:57 Maria Sobczyk modyfikacja
33 2016-02-03 08:12:11 Maria Sobczyk modyfikacja
34 2016-02-02 09:07:34 Maria Sobczyk modyfikacja
35 2016-01-22 14:17:44 Maria Sobczyk modyfikacja
36 2016-01-21 10:32:35 Maria Sobczyk modyfikacja
37 2016-01-18 10:35:20 Maria Sobczyk modyfikacja
38 2016-01-18 08:51:51 Maria Sobczyk modyfikacja
39 2016-01-15 10:43:04 Maria Sobczyk modyfikacja
40 2016-01-15 10:31:48 Maria Sobczyk modyfikacja
41 2016-01-15 10:11:38 Maria Sobczyk modyfikacja
42 2016-01-14 14:42:24 Maria Sobczyk modyfikacja
43 2016-01-14 14:31:31 Maria Sobczyk modyfikacja
44 2016-01-14 14:23:05 Maria Sobczyk modyfikacja
45 2016-01-14 13:46:28 Maria Sobczyk modyfikacja
46 2016-01-14 13:39:06 Maria Sobczyk modyfikacja
47 2016-01-14 13:26:42 Maria Sobczyk modyfikacja
48 2016-01-14 13:25:48 Maria Sobczyk modyfikacja
49 2015-03-25 09:24:55 wioletta ziegler modyfikacja
50 2014-01-10 14:35:56 a.magrzyk modyfikacja
51 2014-01-10 14:35:48 a.magrzyk modyfikacja
52 2013-12-03 13:03:56 a.magrzyk modyfikacja
53 2013-11-26 14:22:00 a.magrzyk modyfikacja
54 2013-09-10 09:33:26 wioletta ziegler modyfikacja
55 2013-07-24 10:39:08 a.magrzyk modyfikacja
56 2013-06-26 12:21:45 wioletta ziegler modyfikacja
57 2013-06-26 12:20:51 wioletta ziegler modyfikacja
58 2013-03-12 14:17:07 wioletta ziegler modyfikacja
59 2013-03-12 14:03:02 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-03-12 12:29:23 a.magrzyk modyfikacja
61 2013-03-12 12:28:03 a.magrzyk modyfikacja
62 2013-03-12 12:23:12 a.magrzyk modyfikacja
63 2013-03-12 11:56:49 a.magrzyk modyfikacja
64 2013-03-12 11:53:41 a.magrzyk modyfikacja
65 2013-03-12 11:51:30 a.magrzyk modyfikacja
66 2013-03-12 11:47:56 a.magrzyk modyfikacja
67 2013-03-12 11:45:00 a.magrzyk modyfikacja
68 2013-03-12 11:36:17 a.magrzyk modyfikacja
69 2013-03-12 11:35:05 a.magrzyk modyfikacja
70 2013-03-12 11:34:15 a.magrzyk modyfikacja
71 2013-03-12 09:21:07 wioletta ziegler modyfikacja
72 2013-03-08 10:59:30 wioletta ziegler modyfikacja
73 2013-03-08 10:56:57 wioletta ziegler modyfikacja
74 2013-03-08 10:31:34 a.magrzyk modyfikacja
75 2013-03-08 10:29:37 a.magrzyk modyfikacja
76 2013-03-08 09:24:39 wioletta ziegler modyfikacja
77 2013-03-08 09:23:45 wioletta ziegler modyfikacja
78 2013-03-08 09:22:49 wioletta ziegler modyfikacja
79 2013-03-08 09:20:59 wioletta ziegler modyfikacja
80 2013-03-07 13:24:04 a.magrzyk modyfikacja
81 2013-03-07 13:24:03 a.magrzyk modyfikacja
82 2013-03-07 13:22:51 a.magrzyk modyfikacja
83 2013-03-07 12:59:17 a.magrzyk modyfikacja
84 2013-03-07 12:54:15 a.magrzyk modyfikacja
85 2013-03-07 09:50:49 wioletta ziegler modyfikacja
86 2013-03-07 09:50:12 wioletta ziegler modyfikacja
87 2013-03-07 09:05:23 wioletta ziegler modyfikacja
88 2013-03-07 08:59:27 wioletta ziegler modyfikacja
89 2013-03-07 08:54:21 a.magrzyk modyfikacja
90 2013-03-07 08:52:37 a.magrzyk modyfikacja
91 2013-02-05 13:21:55 a.magrzyk modyfikacja
92 2013-01-17 10:32:35 a.magrzyk modyfikacja
93 2013-01-17 10:28:10 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 11-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: