Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego (przy MRPiPS)

Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego

W wyniku kilkuletnich zabiegów związków zawodowych branży węgla brunatnego o powołanie Zespołu Trójstronnego dla tej branży, po wnikliwej konsultacji międzyresortowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako odpowiedzialny za dialog społeczny, powołał, w dniu 22 września 2006 roku, Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 22 września 2006 r. w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie. Dotychczas Zespół odbył 30 spotkań.
 
Skład:
Zespół  29 lipca 2016 r. przyjął nowy Regulaminu, zgodnie z którym:
ze strony rządowej w Zespole  uczestniczą  wiceministrowie energii, rodziny, pracy i polityki społecznej, rozwoju, środowiska oraz finansów  – po jednym z każdego resortu;
ze strony związkowej - po 3 przedstawicieli wyznaczonych przez: Krajową Sekcję Węgla Brunatnego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Federację Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, Sekcję Węgla Brunatnego Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”, Krajową Sekcję Górnictwa Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego oraz 2 przedstawicieli z Sekcji  Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność 80”.
Stronę pracodawców w zespole reprezentuje 5 przedstawicieli wyznaczonych przez Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.
 
Do prac w Zespole strony mogą dopraszać jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ze strony rządowej przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych jak również reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.
 
 
Zadania

Zadaniem Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy wypracowywaniu stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży węgla brunatnego oraz interesów pracowników i pracodawców.
 
Wyniki prac
  • Podpisanie w dniu 22.09.2006 r., Porozumienia pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Gospodarki, przy udziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  a Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w sprawie dialogu społecznego pomiędzy wyżej wymienionymi Ministrami a stroną społeczną;

Wypracowanie stanowisk nt.:

  • „Programu dla elektroenergetyki” przyjętego następnie przez Radę Ministrów w dniu 28.03.06 r., w części dotyczącej branży węgla brunatnego,
  • projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie odnoszącym się do branży węgla brunatnego,
  • przyszłości Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor – Instytut we Wrocławiu -  w aspekcie planów konsolidacji jednostek naukowo-badawczych i projektu włączenia w struktury Głównego Instytutu Górnictwa.
  • zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Skład zespołu
 
Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
                              -Współprzewodniczący - strona rządowa

Ministerstwo Energii

 

Ilnicki Wojciech - Współprzewodniczący - strona

                                związków zawodowych

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność

075 773 61 70

Żuk Stanisław - Współprzewodniczący - strona

                              pracodawców

Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

075 773 53 40

                       - Sekretarz Zespołu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Strona rządowa  
Tadeusz Kościński Ministerstwo Rozwoju
Grzegosz Tobiszowski Ministerstwo Energii

Marcin Zieleniecki

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wiesław Janczyk

 Ministerstwo Finansów

Paweł Sałek Ministerstwo Środowiska
Strona związków zawodowych  

Grzegorz Matuszak

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego

NSZZ "Solidarność"

Krzysztof Mariankowski

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Bogumił Tyszkiewicz

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Dariusz Zbierski

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Alicja Messerszmidt

Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"

Mieczysław Krupiński

Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"

Marek Waldemar Jończyk

Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"

Waldemar Lutkowski

 Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Sekcja Górnictwa

Adam Polakiewicz

 Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Sekcja Górnictwa

Andrzej Mazur

Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Sekcja Górnictwa

Jan Krasiński

Sekcja Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność '80"

Piotr Kubiś

Sekcja Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność '80"

Strona pracodawców  
Sławomir Zawada Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego  

Cezary Bujak

Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego  

Sławomir Sykucki

Prezes Zarządu PAK

Marian Rainczuk Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego 
    Henryk Baranowski Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Strona pracodawców

 

Organizacja

 

Zrzeszona

w reprezentatywnej centrali

Związek Pracodawców

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

 

Pracodawcy RP

 

Strona związkowa

 

Organizacja

 

Zrzeszona

w reprezentatywnej centrali

1.Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”

 

NSZZ „S”

2.Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

 

OPZZ

3.Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”

Sekcja Węgla Brunatnego

FZZ

4.Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 

 

FZZ

5.Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego „RUCH” Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN”S.A.

 

 

FZZ

6.Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność 80”

 

FZZ

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: