Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRPiPS)

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

W związku z trudną sytuacją panującą w przemyśle hutnictwa szkła oraz mając na względzie inicjatywy ze strony partnerów społecznych działających w tej branży – podjęcia zinstytucjonalizowanego trójstronnego dialogu społecznego w przemyśle szklarskim – Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej na swoim posiedzeniu dnia 24 października 2008 roku podjął, zgodnie z § 10 „Regulaminu pracy Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej”, uchwałę o powołaniu Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego.

Podzespół liczy obecnie 11 członków.
Na swoim inauguracyjnym posiedzeniu dnia 1 lipca 2009 r. Podzespół ukonstytuował się oraz przyjął jednogłośnie „Regulamin Pracy Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego”.

Do końca 2012 roku odbyło się 6 posiedzeń Zespołu.

Skład
Stronę rządową w Podzespole reprezentuje trzech przedstawicieli w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, po jednym wskazanym przez: Ministra Rozwoju, Ministra Finansów, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Stronę pracowników w Podzespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni (po dwóch) przez: OPZZ: Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce; NSZZ „Solidarność”: Sekretariat Przemysłu Chemicznego; Forum Związków Zawodowych.

W imieniu strony pracodawców występują dwaj reprezentanci: Prezes Związku Pracodawców „Polskie Szkło” (nieskonfederowanego) oraz Prezes Zarządu Huty Szkła Gospodarczego IRENA S.A. (nie zrzeszony).

Zadania
Podstawowym celem Podzespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego w celu godzenia interesów stron działających w branży hutnictwa szkła, w celu zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Podzespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Podzespołu.

Tematyka prac

  • Dyskusja nad projektem „Regulaminu Pracy Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego”.
  • Wybór współprzewodniczących Podzespołu ze strony rządowej, związkowej i pracodawców.
  • Sytuacja w branży szklarskiej z punktu widzenia: bezpieczeństwa energetycznego i cen energii (elektrycznej i gazowej); stanu finansowego; zatrudnienia; konkurencji zewnętrznej (zwłaszcza w aspekcie nieuczciwych praktyk producentów z Dalekiego Wschodu) – ochrona rynku krajowego oraz wpływ tych elementów na możliwości utrzymania zatrudnienia, konkurencyjność i perspektywy rozwojowe branży
  • Zagrożenia dla branży w związku z kryzysem gospodarczym.
  • Możliwości działań osłonowych dla sektora.
  • Pomoc dla firm i pracowników przeżywających kryzys.
  • Analiza przepisów prawa pracy w zakresie regulacji zatrudnienia w ruchu ciągłym.
  • Sprawy organizacyjne, w tym przygotowanie harmonogramu prac Podzespołu.

 

Do osiągnięć Podzespołu w 2012 roku należy zaliczyć:

  • Omówienie wszystkich spraw mających zasadnicze znaczenie dla możliwości funkcjonowania i restrukturyzacji przemysłu szklarskiego. W toku rzeczowej wymiany poglądów następuje sprecyzowanie stanowisk stron w odniesieniu do poszczególnych kwestii, jak również poszukiwane są możliwości znalezienia rozwiązania konkretnych problemów, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i ekonomiczno-finansowych. Duża fachowość uczestników dialogu stanowi specyfikę Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego, a zarazem decyduje o randze tego forum w wymiarze społeczno-politycznym.
  • Strona społeczna Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiegomonitorowała wpływ zmian w prawodawstwie krajowym i unijnym w odniesieniu do przemysłu szklarskiego. Prace prowadzone były w sposób ciągły i z pełnym zaangażowaniem zarówno ze strony  pracodawców, jak i związkowej.

Skład Podzespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt

Jadwiga Emilewicz,                                                                Podsekreatrz Stanu - Współprzewodnicząca                                

Ministerstwo Rozwoju

22 693 40 15 

sekretariatJEmilewicz@mr.gov.pl             

Jan Świątek,                                                                             Prezes Zarządu - Współprzewodniczący                               

Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

22 53 89 120 biuro@zpps.pl

                                Współprzewodniczący                                                 

Przedstawiciel związków zawodowych

 

Barbara Piętakiewicz-Schultz  - Sekretarz Zespołu

Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

22 661 16 06

barbara.piętakiewicz-schultz@mrpips.gov.pl

 
 

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     Wiesław Janczyk   Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Finasów

Mirosław Miara Przewodniczący    Jadwiga Jóźwiak

 NSZZ "Solidarność" Sekretariat Przemysłu Chemicznego

Kazimierz Stępiński Małgorzata Karwacka

 Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

Augustyn Stachowicz Władysław Kozieł

Forum Związków Zawodowych

 

 

Strona pracodawców

Przedsiębiorstwo Organizacja

Związek Pracodawców  "Polskie Szkło"

niezrzeszony

Huta Szkła Gospodarczego IRENA SA

niezrzeszone

 

Strona związków zawodowych

Organizacja Centrala

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego       i Ceramicznego w Polsce

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

NSZZ Pracowników Sekurit Saint-Gobain HanGlas Polska  
NSZZ Pracowników Huty Szkła JAROSŁAW  

Sekretariat Przemysłu Chemicznego

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"    

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"                          przy HSG IRENA SA  

 

Forum Związków Zawodowych
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: