Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Trójstronne Zespoły Branżowe

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Powstawały one w różnych okresach: pierwsze – na początku lat 90., ostatni – w 2016 r. pod auspicjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nadrzędnym celem powoływania trójstronnych zespołów było wypracowanie modelu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniających różne interesy partnerów społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej gospodarki.

Większość zespołów branżowych została powołana przez Ministra właściwego do spraw pracy (10 zespołów jest umiejscowionych przy MRPiPS), poza tym TZB działają przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz  Ministerstwie Zdrowia.
Zespoły funkcjonują w oparciu o przyjęte przez strony regulaminy prac zespołów.
Uchwalona w 2015 r. ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego dała podstawę prawną do powoływania nowych TZB. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw pracy, na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady, powołuje – niezależne od Rady – zespoły dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego. Na mocy powyższych przepisów powołano:

  • w 2016 r. Trójstronny Zespół Branżowy ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej (przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa),
  • w 2017 r. Trójstronny Zespół ds. Branży Spożywczej (przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
  • w 2017 r. Trójstronny Zespół ds. Transportu Drogowego (przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa),
  • w 2017 r. Trójstronny Zespół ds. Kultury i Mediów (przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  • w 2018 r. Zespół Trójstronny ds. prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich (przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).

 

Skład zespołów

W skład zespołów wchodzą po stronie społecznej: reprezentacje związków zawodowych działających w branży oraz organizacji pracodawców danych branż. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele właściwych merytorycznie resortów – w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu – gwarantujący realizację przyjętych ustaleń. Do udziału w posiedzeniach i do prac
w zespołach zapraszani są również przedstawiciele izb i samorządów gospodarczych, reprezentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji okołorządowych.

Zadania TZB
Celem powołania Zespołów, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla zapewnienia warunków rozwoju (i poprawy konkurencyjności – w zależności od branży) oraz godzenia interesów stron i zachowania pokoju społecznego w branży.
Zadaniem Zespołów jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych
z punktu widzenia polityki państwa wobec branży oraz interesów pracowników i pracodawców.
Pracami Zespołu kierują trzej współprzewodniczący wskazani przez: stronę rządową, stronę związków zawodowych i stronę pracodawców.

Istnieje 17 trójstronnych zespołów branżowych oraz 3 podzespoły.
 

Lista istniejących TZB:

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: