Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Uchwały strony pracowników i strony pracodawców RDS

Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

 • Uchwała nr 55 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 11 paxdziernika 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji. Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 54 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 25 paxdziernika 2017 r. o jawności życia publicznego
 • Uchwała nr 53  z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
 • Uchwała nr 52  z dnia 30 października 2017 r. powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
 • Uchwała nr 51 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Uchwała nr 50 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 wrzesnia 2017 r. (publiczny rejestr podatników VAT)
 • Uchwała nr 49  z dnia 11 października 2017 r. w sprawie korzystania ze środków funduszy celowych, finansowanych ze środków pracodawców, na cele niezgodne z ich zadaniami statutowymi
 • Uchwała nr 48 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.
 • Uchwała nr 47 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu "Polityka lekowa państwa".
 • Uchwała nr 46 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018.
 • Uchwała nr 45 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 44 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia.
 • Uchwała nr 43 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu.
 • Uchwała nr 42 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ.
 • Uchwała nr 41 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ.
 • Uchwała nr 40 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
 • Uchwała nr 39 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rzadowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB)
 • Uchwała nr 38 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu graniczneo z Federacja Rosyjską
 • Uchwała nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne.
 • Uchwała nr 36 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie funcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
 • Uchwała nr 35 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy.
 • Uchwała nr 34 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
 • Uchwała nr 33 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 t.j.)
 • Uchwała nr 32 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
 • Uchwała nr 31 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
 • Uchwała nr 30 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
 • Uchwała nr 29 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali).
 • Uchwała nr 28 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia w sprawie problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.
 • Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
 • Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pilotażowego testujacego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany instrumentcie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 r.
 • Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refunfacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branzowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów.
 • Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia brnżowego dialogu społecznego w branży spożywczej.
 • Uchwała nr 21 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
 • Uchwała nr 20 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • Uchwała nr 19 z dnia 19 października 2016 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 18 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 • Uchwała Nr 17 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Uchwała Nr 16 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotniczego i obsługi lotniskowej.
 • Uchwała Nr 15 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności
 • Uchwała Nr 14 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduswzu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Uchwała Nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.).
 • Uchwała Nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Uchwała Nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówna konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 • Uchwała Nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 • Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
 • Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
 • Uchwałę nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
 • Uchwałę nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwałę nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Uchwałę nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 • Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 18 lutego 2016 r. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: