Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Uchwały strony pracowników i strony pracodawców RDS

Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

 • Uchwała nr 31 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
 • Uchwała nr 30 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
 • Uchwała nr 29 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali).
 • Uchwała nr 28 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia w sprawie problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.
 • Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
 • Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pilotażowego testujacego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany instrumentcie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 r.
 • Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refunfacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branzowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów.
 • Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia brnżowego dialogu społecznego w branży spożywczej.
 • Uchwała nr 21 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.
 • Uchwała nr 20 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • Uchwała nr 19 z dnia 19 października 2016 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.
 • Uchwała nr 18 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 • Uchwała Nr 17 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Uchwała Nr 16 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotniczego i obsługi lotniskowej.
 • Uchwała Nr 15 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności
 • Uchwała Nr 14 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduswzu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Uchwała Nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.).
 • Uchwała Nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Uchwała Nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówna konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 • Uchwała Nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 • Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
 • Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
 • Uchwałę nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
 • Uchwałę nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 • Uchwałę nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • Uchwałę nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 • Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 18 lutego 2016 r. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 28-04-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: