Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

"Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego"

"Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego"

„Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników

dialogu społecznego”

          Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt „Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój Dialogu Społecznego, Poddziałanie 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego.

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu społecznego poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji jego uczestników – przedstawicieli partnerów społecznych oraz administracji publicznej

Cel główny projektu będzie wspierany poprzez realizację celów szczegółowych:

     • Dostarczenie wiedzy i narzędzi wzmacniających kompetencje uczestników dialogu społecznego, poprzez udział w bezpłatnych studiach podyplomowych i szkoleniach;

     • Ułatwienie uczestnikom dialogu społecznego  dostępu do wiedzy i kompetencji poprzez zastosowanie innowacyjnych form edukacji w tym kształcenia drogą elektroniczną.

 

Okres trwania projektu: lata 2010 – 2013.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

     • Studia podyplomowe obejmujące bloki tematyczne: socjologia gospodarki, wymiar prawny dialogu społecznego, analiza strategiczna, przywództwo, europejski dialog społeczny, społeczno-ekonomiczny wymiar dialogu społecznego.

Zakłada się realizację 4 edycji studiów podyplomowych. W każdej edycji zrealizowanych zostanie 210 godz. dydaktycznych. Uzupełnieniem programu studiów będzie opracowany system e-learningu dostępny dla słuchaczy.

Uczestnikom studiów zapewniamy: materiały dydaktyczne oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu i noclegu

     • Szkolenia ogólnopolskie obejmujące m.in. zagadnienia takie jak: dialog społeczny, dynamika grup, prawo pracy, podstawy ekonomii, prawo gospodarcze a dialog społeczny, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczna i finansowa, analiza zatrudnienia i wynagrodzenia, komunikacja społeczna, europejski dialog społeczny.

Planuje się przeszkolenie 1200 osób będących uczestnikami dialogu społecznego. Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w 10-dniowym cyklu szkoleniowym w trakcie 5 zjazdów. Cykl składa się z 4-dniowego modułu podstawowego i 6-dniowego modułu specjalistycznego. Realizacja szkoleń będzie prowadzona w 4 „regionach” Polski, równolegle 8 cykli szkoleniowych w różnych lokalizacjach. Liczebność grupy 16-20 osób. Szkolenia będą realizowane dla 2 poziomów – zakładowego oraz branżowego i regionalnego, udział w danym typie szkoleń odpowiada umiejscowieniu uczestnika w dialogu społecznym.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

     • Kurs e-learningowy obejmujący wybrane zagadnienia dot. dialogu społecznego ze szkoleń i studiów.

Elementem uzupełniającym i rozszerzającym proces kształcenia będzie pilotażowe uruchomienie szkolenia e-learningowego dla 400 os., którego zadaniem będzie wsparcie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

System e-learning skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczestników dialogu społecznego. Program szkolenia zawierać będzie materiał zbliżony do programu studiów i szkoleń, (jednak w znacznie okrojonej formie), i będzie miał charakter bardziej teoretyczny. Elektroniczna forma kształcenia, jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych dialogiem społecznym.

 

Warunki udziału w projekcie:

     Uczestnikami szkoleń i studiów podyplomowych mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

1) Osoby działająca w instytucjach dialogu społecznego na szczeblu krajowym, regionalnym i branżowym (m.in. członkowie związków zawodowych, przedstawiciele organizacji pracodawców, Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego oraz Trójstronnych Zespołów Branżowych);

2) Osoby oddelegowane na szkolenie/studia przez organizacje partnerów społecznych/ instytucje dialogu społecznego oraz organy administracji publicznej zaangażowanej w dialog społeczny;

3) Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu/studiach przez organizatora szkoleń/studiów podyplomowych;

4) Uczestnik projektu nie może korzystać jednocześnie z dwóch form wsparcia tzn. ze szkoleń oraz studiów podyplomowych;

5) Uczestnik studiów podyplomowych musi posiadać wykształcenie wyższe.

     Uczestnikami kursów e-learningowych mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematyką dialogu społecznego.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

     • Podniesienie kwalifikacji zawodowych – program specjalistycznych szkoleń oraz studiów, realizowany przez wykładowców, trenerów – praktyków, gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie;

     • Praktyczna wiedza – szkolenia oraz studia mają charakter zajęć teoretyczno – praktycznych, prowadzonych w grupach, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu, uczestnicy zdobędą nie tylko wiedze teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej;

     • Certyfikat – każdy uczestnik, który ukończy szkolenia lub kurs e-learningowy, otrzyma certyfikat;

     • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Informacje o projekcie:

          Informacje na temat realizacji projektu na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego www.dialog.gov.pl.

Na stronie internetowej będzie można również znaleźć informacje o spotkaniach informacyjnych i konferencjach, realizowanych w ramach projektu oraz ogłoszenia o naborze na studia podyplomowe i szkolenia.

 

REALIZATOR PROJEKTU:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Wydział ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Tel. (022)-661-16-38

Fax (022)-661-16-40

e-mail: dialog@mpips.gov.pl

www.dialog.gov.pl

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: