Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

28-09-2018

W dniu 24 września 2018 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, któremu przewodniczyła Pani Dobrawa Biadun – Przewodnicząca Zespołu. Strona rządowa była reprezentowana przez Pana Huberta Nowaka – p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także dyrektorów Departamentu Prawnego oraz Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w tym urzędzie. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytutu Spraw Publicznych, Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lasalle’a, Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych, Fundacji CentrumCSR.PL i Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Tematyka posiedzenia obejmowała: przedstawienie przez Urząd Zamówień Publicznych „Raportu z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016–2017 – podsumowanie i wnioski” oraz dyskusję w sprawie zwiększenia zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Przedstawiciele UZP omówili „Raport…” w aspekcie m.in.: realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie społecznych zamówień publicznych (szkolenia, konferencje, publikacje, działalność informacyjna na stronie internetowej UZP, działania mające na celu wdrożenie efektywnej kontroli przestrzegania Kodeksu pracy w zamówieniach publicznych); monitoringu stopnia stosowania instrumentów prospołecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016–2017 (sposób realizacji obowiązku sprawozdawczego przez instytucje administracji rządowej, stosowanie klauzul społecznych oraz innych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielonych przez jednostki administracji rządowej); wyników audytu wewnętrznego w zakresie realizacji Zaleceń Rady Ministrów.

W toku dyskusji partnerzy społeczni postulowali m.in.: rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych; zwiększenie zakresu szkoleń, w tym objęcie nimi podmiotów samorządowych; zaproszenie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych do udziału w pracach nad zmianami przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych; zorganizowanie szkoleń dla kontrolerów RIO w zakresie realizacji klauzuli prozatrudnieniowej; zintensyfikowanie działań kontrolnych w zakresie realizacji Zaleceń Rady Ministrów; szerokiego propagowania stosowania dobrych praktyk oraz rozciągnięcie rozwiązań systemowych stosowanych w odniesieniu do administracji rządowej – na jednostki samorządowe.

Podsumowując posiedzenie, wstępnie przyjęto wnioski Zespołu, które wyłoniły się w toku dyskusji nad „Raportem…”. Przewodnicząca Zespołu przekaże ww. wnioski do UZP i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-12-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: