Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

08-08-2018

Dyskusja dotycząca polityki lekowej państwa, aktywne starzenie się społeczeństwa oraz nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw to główne tematy posiedzenia  Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 7 sierpnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wzięła Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marcin Czech – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Wiceminister M. Czech przedstawił informacje na temat dokumentu: Polityka Lekowa Państwa 2018-2022, który określa priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Dokument powstał w oparciu o założenia  Światowej Organizacji Zdrowia, którego celem jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki. Wiceminister poinformował, że resort zdrowia zdefiniował strategiczne cele w dziedzinie gospodarki lekami w Polsce, które wpisują się w kluczowe dążenia Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do polityk lekowych, tj.:

  • Dostępność – równość w dostępie i przystępność najpotrzebniejszych leków;
  • Jakość - jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich leków;
  • Racjonalne stosowanie leków. - promowanie efektywnego kosztowo użycia leków przez pracowników służby zdrowia i pacjentów .

Podkreślił, że kluczowym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w najbliższym czasie będzie wzrost zapadalności  na choroby przewlekłe, głównie układu sercowo-naczyniowego i nowotworowe, co związane jest z zachodzącymi zmianami demograficznymi. Z tego powodu wzrośnie zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, w tym leki.
Zwrócił uwagę na rolę pracowników służby zdrowia w realizacji polityki zdrowotnej jak również na informatyzację systemu  opieki zdrowotnej, która jest kluczowa dla polityki lekowej. Podkreślił, że  od wielu lat w Polsce podejmowane są działania ukierunkowane na podniesienie sprawności systemu opieki zdrowotnej i osiągnięcie dodatkowych efektów zdrowotnych w populacji dzięki wsparciu informatycznemu poszczególnych procesów i udostępnianiu różnego rodzaju informacji. Ponadto nadmienił, że polityka lekowa realizowana jest w szczególności poprzez zapewnienie pacjentom możliwości faktycznego korzystania z niezbędnej farmakoterapii.

W dalszej części spotkania partnerzy społeczni przedstawili propozycje dotyczące działań rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. Zwrócono uwagę na coraz większe występowanie chorób cywilizacyjnych w miejscu pracy, które narastają z wiekiem. Zdaniem partnerów należy położyć większy nacisk na profilaktykę oraz dostąp do programów wczesnego wykrywania chorób oraz na promocję zdrowia.
Ponadto zaproponowano, że rekomendacje grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, które dotyczą wdrożenia w Polsce porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych w zakresie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 r. są kluczowymi obszarami działania, które powinny być przedstawione Radze Dialogu Społecznego.
Strona społeczna uznała, że omawiane zagadnienie powinno być również przedmiotem dyskusji w kilku zespołach problemowych Rady Dialogu Społecznego np. ds. prawa pracy i ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.
Uzgodniono, że do 20 sierpnia br.  partnerzy społeczni przekażą uwagi do omawianego tematu.

Ostatnim dyskutowanym tematem była nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wiceminister M. Kopeć poinformował, że głównym celem zmian wprowadzanych projektowaną ustawą jest rozwiązanie problemu niedostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, który powoduje trudności zarówno dla pracodawców – z pozyskiwaniem pracowników, jak i dla absolwentów szkół – ze znalezieniem miejsca zatrudnienia.
Uzgodniono dalszą kontynuację dyskusji. Kolejne posiedzenie Zespołu w tej kwestii zostało zaplanowane na dzień 30 sierpnia br.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: