Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

11-06-2018

Dyskusja na temat kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, a także poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym były przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się 7 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Stronę rządową w spotkaniu reprezentowała Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pani Minister Bojanowska przedstawiła propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 1 października 2018 r. Na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej Rada Ministrów postuluje następujące kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej: 1) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości nieprzekraczającej 701 zł (obecnie 634 zł, wzrost o 67 zł, tj. o 11%); 2) dla osoby w rodzinie – w wysokości nieprzekraczającej 528 zł (obecnie 514 zł, wzrost o 14 zł, tj. o 3%). Jednocześnie podwyższeniu ma ulec: 1) kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej z 1 722 zł do 1763 zł; 2) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 606 zł do 647 zł; 3) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 1 335 zł do 1 376 zł, 4) maksymalna kwota zasiłku stałego z 604 zł do 645 zł; wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego z 288 zł do 308 zł.

W drugiej części spotkania senator Mieczysław Augustyn omówił najważniejsze założenia poselskiego projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Jego podstawowym celem jest wprowadzenie do dyspozycji rodzin i samych niesamodzielnych ,,czeku opiekuńczego” o wartości 1000, 800 lub 600 złotych miesięcznie na zakup usług opiekuńczych. Wysokość czeku byłaby uzależniona od orzeczonego stopnia niesamodzielności. Projekt przewiduje również wprowadzenie m.in. ,,urlopu wytchnieniowego" dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi, elastycznego czasu pracy i ochrony w pracy dla opiekunów osób niesamodzielnych, a także urlopu opiekuńczego do 6 miesięcy w celu sprawowania opieki, możliwego do uzyskania na podstawie zaświadczenia lekarskiego o potrzebie opieki. Według założeń projektowana ustawa przyczyniłaby się do stworzenia jednolitego i konkurencyjnego rynku usług opiekuńczych, powstania blisko 200 tys. nowych miejsc pracy oraz legalizacji zatrudnienia opiekunów pracujących w szarej strefie. Dzięki jednolitym standardom, wymogom kwalifikacyjnym, szkoleniom i wprowadzeniu nowego zawodu – asystenta osoby niesamodzielnej, zdecydowanie wzrosłoby bezpieczeństwo osób niesamodzielnych i poziom usług opiekuńczych.

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni zgłosili uwagi i propozycje zmian do powyższego projektu ustawy. Uzgodniono, że poszczególne organizacje przedstawią swoje stanowisko w tej sprawie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: