Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę szkoleniową

28-05-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

Dwudniowego szkolenia na temat „ Praktyczne aspekty RODO – zmiany w ochronie danych osobowych” adresowanego do przedstawicieli biur Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego funkcjonujących przy Urzędach Marszałkowskich. Szkolenie ma na celu przekazanie informacji dotyczących zmian w ochronie danych osobowych wzwiązku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi takie obszary jak:najważniejsze zmiany wynikające z RODO – ich przyczyny i cel,jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny i wobec kogo,obowiązkowe informacje przekazywane przy zbieraniu danych (m.in. formularze, strony internetowe, podmioty zewnętrzne), nowe prawa osób, których dane dotyczą, zabezpieczenie danych, obowiązkowa notyfikacja dot. naruszenia ochrony danych do organu nadzoru i osób, których dane dotyczą (kiedy, co i komu zgłaszać), praktyczne porady, jak rozwiązać często występujące w organizacjach oraz nietypowe problemy związane z ochroną danych osobowych, sankcje(w łącznym wymiarze 9 godzin zegarowych).

Planowana liczba uczestników– maksymalnie 30 osób.

Proponowany termin:19-20.06.2018 r. (19.06.18 od godz.9.30 do godz. 17.00; 20.06.18 od godz. 9.00 do godz. 12:15)

Miejsce szkolenia:Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Od wykonawcy oczekuje się przedstawienia kompleksowej oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia – na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna zawierać:

 • proponowaną cenę (brutto i netto) wykonania zamówienia,
 • szczegółowe informacje na temat profesjonalnej kadry trenerskiej – cv trenera/trenerów,
 • zapewnienie materiałów edukacyjnych i piśmienniczych dla uczestników,
 • zapewnienie wystawienia certyfikatów poświadczających udział w szkoleniu,
 • szczegółowy program szkolenia wraz z harmonogramem zajęć,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta.

Zamawiający zapewni dostęp do sali oraz catering dla uczestników szkolenia.

IV.Informacja ogólne

 1. Zamówienie na przeprowadzenie szkoleniabędzie realizowane  poniżej ustawowego progu 30.000 EURO (zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych do ww. zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych). Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zawarcia umowy.
 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

V. Kryteria oceny przedstawionej oferty:

 1. Kryterium – cena, waga kryterium – 75 %.
 2. Kryterium – doświadczenie trenera/-ów mierzone liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń (w załączeniu prosimy przekazać listę szkoleń przeprowadzonych przez trenera/trenerów z lat 2016 -2018 z wskazanego w zapytaniu zakresu, z wykazem godzinowym), waga kryterium - 15%.
 3. Kryterium – doświadczenie firmy - (przy ocenie tego kryterium będą brane pod uwagę m.in. referencje, opis działalności zamawiającego, tematyka przeprowadzonych szkoleń) – waga kryterium – 10%.

Oferta, która uzyska największą łącznie liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty. Informujemy, że zawieramy umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zamówienia bez podania przyczyny a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty drogą elektroniczną –– na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) –– na adres: ,  do dnia 5 czerwca 2018 r., do godz. 20.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Zamawiający nie wnosi przedpłat, nie pokrywa kosztów pobytu i dojazdu trenera/-ów na miejsce szkolenia oraz wyżywienia trenera/-ów.

Składający ofertę zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L Nr119/1), w szczególności składający ofertę w przypadku przekazywania danych osobowych osób trzecich (osób prowadzących szkolenie innych niż składający ofertę) będzie dysponował zgodą na przekazywanie danych ww. osób do Zamawiającego.  Dane osobowych ww. kategorii osób będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu oceny oferty oraz będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodniez przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: