Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie podzespołu ds. służb mundurowych

08-03-2018

W dniu 5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych (Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego). Strona rządowa Podzespołu reprezentowana była przez przedstawicieli MSWiA oraz Ministerstwa Finansów.

W trakcie obrad przeprowadzono dyskusję nad projektem ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018 r. – w zakresie jawności oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy. Przedstawiciel MSWiA poinformował o trybie procedowania projektu oraz stanie zaawansowania prac nad nim w komitecie stałym KPRM. W wyniku dyskusji ustalono, że Przewodniczący Podzespołu skieruje pismo w sprawie proponowanych przez Podzespół zmian w ustawie do Pana Mariusza Kamińskiego – Członka Rady Ministrów, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

W ramach następnego punktu porządku obrad przedstawiciel strony związkowej przedstawił informację o Pracowniczych Planach Kapitałowych – w kontekście art. 15a ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Przedstawiciele strony rządowej poinformowali, że gestorem przepisów o PPK jest Ministerstwo Finansów, zaś otrzymany przez MSWiA projekt ustawy został skierowany do konsultacji do wszystkich rodzajów służb.

Przedstawicielka strony związkowej działającej w Policji przedstawiła postulaty: wprowadzenia przepisów zrównujących warunki zatrudnienia pracowników cywilnych Policji z warunkami służby funkcjonariuszy wykonujących takie same zadania; prawnego uregulowania statusu pracownika cywilnego w strukturze Policji; wypracowania skutecznego sposobu budowania konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji.

Członkowie Podzespołu, reprezentujący związki zawodowe, wyrazili zaniepokojenie pogarszającym się statusem i sytuacją materialną funkcjonariuszy, której skutkiem jest narastający problem wakatów w służbach mundurowych. Obecni na spotkaniu zaapelowali m.in. o przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń funkcjonariuszy w bieżącym roku oraz o odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy.

Na zakończenie posiedzenia przyjęto wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Podzespołu , którego tematem będą postulaty wysuwane przez organizacje wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz omówienie problemów pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: