Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego został skierowany przez Prezydenta RP - Andrzeja Dudę do Sejmu

02-02-2018

Projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego był przygotowany wspólnie przez wszystkie strony Rady Dialogu Społecznego i następnie przekazany Prezydentowi do dalszych prac.W dniu 30 października 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Rady Prezydent RP – Andrzej Duda przedstawił prezydencki projekt nowelizacji ustawy, który następnie został wdniu 9 listopada 2017r. przekazany do opinii członkom Prezydium Rady. W trakcie posiedzenia plenarnego Rady w dniu 20 grudnia 2017 r. przyjęto Uchwałę nr 22 Rady w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Projektowana nowelizacja jest wykonaniem zapisu art. 87 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zawiera ważne kwestie, które usprawnią prowadzenie dialogu społecznego na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym.Dotyczą one m.in. możliwości podejmowania uchwał przez stronę społeczną Rady w drodze głosowania korespondencyjnego, rozszerzenia kompetencji Rady o wystąpienie do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu, poszerzenia kręgu osób mogących brać udział w posiedzeniach plenarnych Rady z głosem doradczym o przedstawiciela Głównego Inspektora Pracy, rozszerzenia katalogu uprawnień zastrzeżonych do realizacji w ramach dialogu autonomicznego o opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Ponadto, projekt przewiduje znaczny wzrost środków, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, a także zmiany w działalności samych rad.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały nr 22

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: