Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłonienia kandydata/kandydatki na członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w grupie II (pracownicy)

02-02-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES), z dniem 2 lutego 2018 r. otwiera się procedurę uzupełniającego wyłonienia jednego przedstawiciela polskiego społeczeństwa obywatelskiego (grupa II – pracownicy) do EKES na okres do zakończenia obecnej kadencji, tj. do 20 września 2020 r.

EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej i składa się z przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Prace EKES prowadzone są w trzech grupach: I grupa - pracodawców, II grupa-pracowników oraz III grupa - różnych interesów.

Polsce przypada 21 miejsc w EKES.

Szczegółowy zakres kompetencji EKES określają przepisy art. 300 - 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE C 202 z 7 czerwca 2016 r. i dostępna na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC ).

W ramach obecnej procedury uzupełniającej wyłoniony ma zostać kandydat organizacji reprezentujących pracowników.

Zgodnie z przyjętym trybem (Zasady wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015 – 2020) organizacje reprezentujące pracowników zgłaszają swoich kandydatów stronie pracowników w Radzie Dialogu Społecznego w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia o naborze, tj. do dnia 16 lutego 2018 r.  – przesyłając zgłoszenia na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego lub składając je w Kancelarii Głównej MRPiPS.

Zgłoszenia kandydatów przedkładane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny zawierać:
 wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności organizacji,
 wniosek prezentujący kandydata, określający jego umiejętności przydatne w wykonywaniu zadań członka EKES,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego CV (w formie Europass Curriculum Vitae, dostępnej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie jego danych na potrzeby procedury wyłaniania kandydatów na członków EKES.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 14 dni od ogłoszenia o naborze (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia złożenia w Kancelarii Głównej MRPiPS). Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach obecnej procedury uzupełniającej strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego zarekomenduje w drodze uzgodnienia jednego kandydata spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pracowników. Strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego rekomenduje Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kandydata do grupy II EKES – w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszonych kandydatur.

W razie nierekomendowania kandydata strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego przekaże Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kandydatury zgłoszone przez organizacje pracowników. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niezwłocznie dokona wyboru kandydata spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje, biorąc pod uwagę dotychczasowy udział zgłoszonych kandydatów w pracach EKES oraz ich kompetencje.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sporządza informację o kandydacie na członka EKES ze wskazaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, która go wskazała oraz przekazuje ją Radzie Ministrów .

Rada Ministrów przekazuje kandydaturę na członka EKES do zaopiniowania przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wyrażeniu opinii przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, albo po upływie terminu 21 dni na jej wyrażenie, Prezes Rady Ministrów przekazuje Radzie Unii Europejskiej kandydaturę na członka EKES.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: