Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

13-11-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia – pt. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów w warsztacie skutecznego mediatora – techniki i narzędzia negocjacyjne z elementami erystyki dla mediatora, adresowanego do mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mediatorzy z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzą mediacje między pracodawcami i związkami zawodowymi w sporach zbiorowych pracy – tj. w sporach dotyczących warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych (ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - tekst jednolity z 2015 r. poz. 295 ze zm.).

Opis szkolenia

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie praktycznych kompetencji mediatorów w zakresie umiejętnego stosowania technik i narzędzi negocjacyjnych i mediacyjnych z uwzględnieniem warsztatów skutecznego radzenia sobie ze stosowanymi przez strony sporu chwytami erystycznymi. (w łącznym wymiarze 8 godzin zegarowych).

Planowana liczba uczestników – maksymalnie 50 osób.

Proponowany termin: 11-12.12.2017 r. (w dniu 11.12.2017 godz. 11.00-17.00, w dniu 12.12.2017 godz. 9.00 -11.00)

Miejsce szkolenia: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Od wykonawcy oczekuje się przedstawienia kompleksowej oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia – na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna zawierać: 

  • proponowaną cenę (brutto i netto) wykonania zamówienia, 
  • szczegółowe informacje na temat profesjonalnej kadry trenerskiej – cv trenera/trenerów, 
  • zapewnienie materiałów edukacyjnych i piśmienniczych dla uczestników, 
  • zapewnienie wystawienia certyfikatów poświadczających udział w szkoleniu, 
  • szczegółowy program szkolenia wraz z harmonogramem zajęć, 
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta.

Zamawiający zapewni dostęp do sali oraz catering dla uczestników szkolenia.

IV. Informacja ogólne

1. Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia będzie realizowane poniżej ustawowego progu 30.000 EURO (zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych do ww. zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych). Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zawarcia umowy.

3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

V. Kryteria oceny przedstawionej oferty:

1. Kryterium – cena, waga kryterium – 50 %.

2. Kryterium – doświadczenie trenera/-ów mierzone liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń (w załączeniu prosimy przekazać listę szkoleń przeprowadzonych przez trenera/trenerów z lat 2012-2017 z wykazem godzinowym), waga kryterium - 30%.

3. Kryterium – doświadczenie firmy - (przy ocenie tego kryterium będzie brany pod uwagę okres funkcjonowania na rynku) – waga kryterium – 20%.

Oferta, która uzyska największą łącznie liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty. Informujemy, że zawieramy umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zamówienia bez podania przyczyny a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty drogą elektroniczną –– na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) –– na adres: sylwia.krajewska@mrpips.gov.pl, malgorzata.chomiak@mrpips.gov.pl, wioletta.ziegler@mrpips.gov.pl, barbara.waszkiewicz@mrpip.ps.gov.pl do 17 listopada 2017 r., do godz. 20.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Zamawiający nie wnosi przedpłat, nie pokrywa kosztów pobytu i dojazdu trenera/-ów na miejsce szkolenia oraz wyżywienia trenera/-ów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: