Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

08-11-2017

W dniu 7 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowali najważniejsze założenia programu Akademia Menedżera Innowacji. Projekt służy przekazaniu wiedzy o procesie innowacyjnym i wykształceniu/wzmocnieniu odpowiednich umiejętności przywódczych stymulujących postawy innowacyjne w firmach, wdrażanie innowacji oraz umiejętności zarządzania nimi. Jego grupą docelową są kierownicy średniego i wysokiego szczebla polskich firm.

Omówiono również program Centrum Rozwoju MŚP, na który składają się dwa komponenty. Celem działania pierwszego z nich – Akademii MŚP jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. Jego budżet wynosi 58 mln zł. Drugi komponent powyższego programu o budżecie sięgającym 20 mln zł – Firmy Rodzinne koncentruje się na zwiększaniu zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych (MMŚP) poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych.

W dalszej części posiedzenia, dyskutując nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw partnerzy społeczni uznali, że podejmą działania w celu przygotowania stanowiska do niniejszego projektu. Proponowana nowelizacja ma na celu stworzenie ram prawnych dla realizacji dwóch projektów strategicznych przewidzianych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Wprowadzony ma zostać trwały, systemowy instrument wsparcia rozwoju MŚP przy wykorzystaniu poręczeń i gwarancji spłaty kredytów, oparty na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Funduszu Gwarancyjnym w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 11-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: