Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

06-10-2017

W dniu 5 października 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej pod przewodnictwem p. Zbigniewa Janowskiego Współprzewodniczącego ze strony związkowej. W posiedzeniu wziął udział p. Tomasz Żuchowski, Podsekretarza Stanu w MIiB,  Współprzewodniczący ze strony rządowej.

Omówiono następujące zmiany legislacyjne:

×         Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Ma on na celu dostosowanie obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, prawa i obowiązki członków tych samorządów, ich odpowiedzialność dyscyplinarną, a także uregulowanie kwalifikacji osób uprawnionych do przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do zmian wynikających z projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

×         Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Jest ściśle związany z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zachodzi potrzeba dostosowania obecnej struktury organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do projektowanego stanu prawnego. Proponowane zmiany wynikają również z analizy dotychczasowego modelu funkcjonowania przedmiotowych organów i dostrzeżonej potrzeby jego usprawnienia

×         Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa. Istotą projektu jest uporządkowanie kompetencji i narzędzi służących przestrzennemu zarządzaniu potrzebami obronności i bezpieczeństwa Państwa.

×         Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć wraz ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego.

Przekazano również informację na temat włączenie nowych kwalifikacji rynkowych w sektorze budowlanym  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zostały złożone wnioski w zakresie: montowani stolarki budowlanej, glazurnika – dyplom mistrzowski, glazurnika - świadectwo czeladnicze, certyfikat BIM menager.

Przedstawiciel pracodawców poinformował, że projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie, został zakończony.  

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: