Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

17-05-2017

W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W spotkaniu, stronę rządowa reprezentowali: Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Tematyka spotkania obejmowała:

 • Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok – informacja Ministra Finansów.
 • Przegląd zasad dystrybucji transferów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki rodzinnej – „Przegląd systemów wsparcia rodzin” – ciąg dalszy dyskusji.
 • Projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych „o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin” – dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady.
 • Projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych „o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"– dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady. 
 • Wstępna dyskusja nad wypracowaniem przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku:
  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiceminister L. Skiba odnosząc się do przekazanych partnerom społecznych wielkości makroekonomicznych poinformował, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, czyli 0,9 pkt proc. powyżej poziomu z 2016 r.  Zaznaczył, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8% w 2018r. oraz po 3,9% w latach 2019-20.  Podkreślił, że podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Ponadto przewiduje się, że w 2017 r. liczba osób pracujących w gospodarce polskiej wzrośnie przeciętnie o 0,5%.  Resort finansów szacuje, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7% z 6,2% zanotowanych w roku poprzednim. Przewidziano, że w 2017 r. inflacja wyniesie 1,8 proc., w 2018-2019 r. - 2,3 proc., a w 2020 r. wzrost cen przyspieszy do 2,5 proc.

Następnie odbyła się dyskusja w toku której partnerzy poruszyli kwestie dotyczące m.in.: kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, spożycia publicznego, inwestycji, transferów socjalnych, składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty wolnej od podatku, inflacji, deficytu finansów publicznych, prac nad wieloletnimi limitami wydatków, wzroście liczy pracujących, Programu 500+.

Kolejnym omawianych punktem był Przegląd systemów wsparcia rodzin, który przedstawił wiceminister B. Marczuk. Poinformował, że raport dotyczący Przeglądu systemów wsparcia rodzin wynikał bezpośrednio z ustawy wprowadzającej Program 500+.  Dotyczy on propozycji zmian w  obszarze: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny.

Zwrócono uwagę, że raport odnosi się do form pomocy socjalnej natomiast elementy polityki rodzinnej w tym polityka fiskalna i polityka rynku pracy są zbyt wąsko przedstawione. Poruszono m.in. kwestie zmian w edukacji a Program 500+ oraz analizy efektywności wydatkowania pieniędzy na politykę socjalną.

Wiceminister odnosząc się do uwag poinformował, ze konstrukcja raportu wynika wyłącznie z wytycznych zawartych w ustawie wprowadzającej Program 500+. Sam raport omawia instrumenty, za które odpowiada i dysponuje minister rodziny.  Szeroko zostały przedstawione w nim m.in. kwestie związane z funduszem alimentacyjnym jak i zmian w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

Następnie wiceminister B. Marczuk poinformował, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin jest realizacją wniosków i rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, gdzie znalazły się propozycje zmian w obszarze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawił informację na temat projektu  ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem", który przewiduje zmianę ustawy o pomocy społecznej; ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie m.in. wsparcia osób niepełnosprawnych przez rozwój form pomocy jaka są mieszkania chronione; wspierania profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny przez wsparcie realizacji przydzielonego mu zadania polegającego na koordynacji poradnictwa dla kobiet w ciąży i ich rodzin i wspierania aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Dodatkowo projekt przewiduje powołanie w gminie  nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - centrum usług oraz wydzielenia w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej zespołów realizujących poszczególne działania z zakresu pomocy społecznej.

W dalszej części spotkania partnerzy społeczni podjęli próbę wypracowania wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej; minimalnego wynagrodzenia za pracę i emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-06-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: