Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

17-05-2017

W dniu 16 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Dyskutowano na temat zmian legislacyjnych dotyczących pracowników młodocianych. Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Od 1 września 2018 r. młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Partnerzy społeczni wnioskowali o rozszerzenie definicji pracownika młodocianego oraz ulgowych przejazdów dla pracowników młodocianych. Dwustronne prace podjęte przez organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców były wynikiem aktywności europejskich partnerów społecznych i uzgodnionego przez nich „Ramowego planu działań na rzecz zatrudnienia młodych”.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat zakresu niezbędnych zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, w tym umożliwienia spełnienia obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych poprzez wydawanie bonów żywieniowych na produkty spożywcze. Pracodawcy zwracali jednocześnie uwagę na potrzebę zmiany rozporządzenia dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w taki sposób, aby zapewnić możliwość korzystania z posiłków (innych niż profilaktyczne) pozostałym pracownikom, dzięki stworzeniu zachęt dla pracodawców.

Dyskusja na oba powyższe tematy będzie kontynuowana.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 24-04-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: