Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego

14-01-2016

W dniu 13 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu oprócz statutowych członków udział wzięli: Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Prezydenta RP, Brygida Brańko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawego w Urzędzie Zamówień Publicznych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Porządek posiedzenia obejmował:

  1. Przedstawienie projektu nowelizacji ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2008/18/WE (tzw. dyrektywę klasyczną) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywę sektorową).
  2. Przygotowanie założeń nowego prawa zamówień publicznych.
  3. Wolne wnioski.

Podsekretarz Stanu - Mariusz Haładyj poinformował członków zespołu, że od kilku tygodni w resorcie rozwoju pracuje zespół roboczy, którego zadaniem jest przygotowanie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych. Następnie przedstawił proces legislacyjny nowelizowanej ustawy i zakres zmian, które dotyczyły m.in.:

1.      uelastycznienia, przyspieszenia procesu udzielania samych zamówień (m.in. zmiana kolejności poszczególnych etapów w procedurze zamówienia czy  obowiązkowa komunikacja elektroniczna);

2.      nałożenia na zamawiających nowych obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji  podmiotowej wykonawców;

3.      wzmocnienia innowacyjności poprzez wprowadzenie nowego rodzaju współpracy zamawiającego z wykonawcami w ramach ustanowienia  partnerstwa innowacyjnego;

4.      zmian w umowach o zamówieniach publicznych (większa elastyczność jeśli chodzi o zmianę umów);

5.      kodyfikacji zasad powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publicznej.

Następnie wymienił 3 kwestie które są rozważane do dodania do przedmiotowej nowelizacji:

  • Wzmocnienie kryteriów pozacenowych oceny ofert.
  • Wzmocnienie stosunku pracy w zakresie wymagań związanych z realizacją zamówień stawianych wykonawcom przez zamawiających (obligatoryjnie, po spełnieniu przesłanek wynikających z prawa pracy).
  • Kwestie zamówień in house.

Nadmienił również o propozycji powoływania zespołów projektowych zamiast komisji przetargowych oraz wzmocnienia klauzul społecznych i rozszerzenia katalogu osób defaworyzowanych.

Następnie Przewodniczący Zespołu Marek Kowalski zaproponował, aby Zespół przyjął stanowisko dotyczące przyjęcia sprawozdania z prac nad nowelizacją ustawy zamówienia publiczne opiniując je pozytywnie oraz jednocześnie Zespół wskazuje ministra M. Haładyja do uzupełnienia zapisów nowelizowanej ustawy o kwestie przedstawione podczas posiedzenia zespołu.

Na zakończenie Przewodniczący Zespołu zwrócił się do członków z prośbą o przesyłanie tematów, zagadnień do dyskusji w kwestii prawa zamówień publicznych.  

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: