Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich

31-03-2021

W dniu 29 marca br. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu RDS ds. funduszy europejskich. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele kierownictwa Departamentu Strategii oraz Departamentu Programów Pomocowych w MFiPR.

W pierwszej części posiedzenia Pani Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii MFiPR omówiła Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Aby otrzymać pieniądze z Funduszu Odbudowy każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do opracowania własnego planu rozwoju. KPO określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji. Jest to instrument tymczasowy, bo na wykorzystanie ponad 57 mld euro Polska ma czas tylko do połowy 2026 r. 26 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne, odbywa się szereg spotkań oraz mają miejsce konferencje tematyczne dotyczące poszczególnych komponentów programu. Równolegle trwają negocjacje z Komisją Europejską w zakresie zapisów tych komponentów. Obecnie analizowane są zarówno uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych (ponad 660 uwag) jak i zgłaszane przez Komisję Europejską, dokument na bieżąco jest aktualizowany. Jest szereg wymogów KE, które dokument musi spełniać. Ostateczny termin, w którym KPO ma być przedstawiony Komisji Europejskiej upływa 30 kwietnia 2021 r. Wcześniej dokument musi być przyjęty przez Radę Ministrów.

Następnie dyskusja dotyczyła zmian w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, określającej warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy w tym okresie. Pani Agnieszka Kapciak, Zastepca Dyrektora Departamentu Strategii MFiPR poinformowała, że 22 lutego br. zakończył się proces konsultacji publicznych, w trakcie którego wpłynęło ponad 5 tys. uwag do projektu. W chwili obecnej analizowane są przesłane postulaty, kolejnym krokiem będzie wypracowanie nowego tekstu oraz sporządzenie raportu z procesu konsultacji. Zakończyły się również negocjacje pakietu rozporządzeń na nową perspektywę finansową. Na ostateczny kształt Umowy Partnerstwa będą miały wpływ negocjacje dotyczące kontraktu programowego. Po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską. Nie ma określonego terminu dla Umowy Partnerstwa, natomiast przedłożenie programów operacyjnych powinno nastąpić po trzech miesiącach od przedłożenia Umowy Partnerstwa.

W Stanowisku strony pracowników i pracodawców Zespołu ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce zgłoszono m.in. uwagi generalne do dokumentu, odniesiono się braku realizacji zasady partnerstwa i bardzo ważnej roli, jaką w systemie wdrażania funduszy strukturalnych powinni odgrywać partnerzy społeczni. Zgłoszono również uwagi do zasady podziału środków finansowych na szczeblu regionalnym i dotyczące wsparcia przedsiębiorstw. Partnerzy społeczni oczekują odpowiedzi na przesłane do MFiPR Stanowisko.

W dalszej części spotkania Pan Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych MFiPR przedstawił prezentację dotyczącą programu Pomoc Techniczna, którego celem jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027. Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita alokacja programu wynosi 550 mln euro a w ramach programu wyróżnione zostały 3 priorytety:

  1. Skuteczne instytucje – 385 mln euro
  2. Skuteczni beneficjenci – 145 mln euro
  3. Skuteczna komunikacja – 20 mln euro

Konsultacje społeczne projektu programu przewidziano w okresie od 13 marca do 19 kwietnia br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 09-04-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: