Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

23-02-2021

Krajowy Plan Odbudowy oraz projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce były przedmiotemposiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Spotkanie odbyło się 18 lutego 2021 r. w formie wideokonferencji.

Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła informacje na temat projektu Umowy Partnerstwa, który określa cele i sposób inwestowania i wydatkowani środków z polityki spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Łączna suma środków unijnych przeznaczonych na realizację programów objętych Umową Partnerstwa wynosi 76 miliardów euro. Wymieniła cele polityki spójności realizowane w Umowie Partnerstwa oraz przedstawiła kategorie regionów i poziomy dofinansowania. Poinformowała, że uwagi do projektu można zgłaszać do 22 lutego 2021 r. Następnie projekt Umowy zostanie przekazany pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Rady Ministrów a dalej będzie przedłożony do akceptacji Komisji Europejskiej. W podsumowaniu podkreśliła, że resort funduszy jest po konsultacji ze wszystkimi województwami, w których udział wzięło 3200 podmiotów oraz zgłoszono 160 uwag.

Następnie wiceminister M. Jarosińska-Jedynak omówiła Krajowy Plan Odbudowy. Jest on częścią Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, który z kolei jest elementem instrumentu Next Generation EU o wartości 776 mld euro. Poinformowała, że 724 mld euro przeznaczone jest na Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego celem jest zwiększenie odporności gospodarki jak również odbudowywanie jej po kryzysie. Zaznaczyła że Polska będzie jednym z większych odbiorców tego instrumentu: około 25 mld euro będzie przekazanych w postaci grantów zaś 34 mld euro to pożyczki. Obszary, które będą wspierane to: innowacyjność, zielona energia, zrównoważony transport, zdrowie, cyfryzacja. Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy rozpoczynają się 26 lutego br.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych, w trakciektórej poruszono szereg kwestii dotyczących m.in.: włączenia partnerów społecznych w przygotowanie i realizację Umowy Partnerstwa i Krajowego Planu Odbudowy, wydłużenia terminu konsultacji na zgłaszanie uwago do Umowy Partnerstwa, form wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zwrócono uwagę na sposób podziału środków, w tym zastosowane wskaźniki algorytmu w podziale środków między województwami. Poruszono kwestię  elastyczności zatrudnienia,  polityki społecznej, braku zapisów o strategicznych kierunkach rozwoju edukacji. Poruszono również kwestię powołania zespołu doraźnego ds. Krajowego Planu Odbudowy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: