Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

19-06-2020

Dyskusja nad regulacjami przyjętymi w sferze zamówień publicznych w związku z ustawą COVID-19 oraz nowym Prawem zamówień publicznych były przedmiotem posiedzenia zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych. Spotkanie odbyło się 19 czerwca 2020 r.  i przebiegało w formie wideokonferencji. W posiedzeniu, oprócz strony społecznej, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Zamówień Publicznych.
Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) przedstawił informację w odniesieniu do art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z treścią art. 6 powyższej ustawy, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w art. 6 powyższej ustawy, powinna być każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego.
Ponadto przedstawiciel UZP poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa  znacznie wzrosła liczba pytań kierowanych do UZP m.in. w kwestii: otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego, działalności Krajowej Izby Odwoławczej, zastosowania wyłączeń, o których mowa w ustawie o COVID-19. 
W dalszej części posiedzenia partnerzy społeczni dyskutowali nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przedstawiciel UZP zabierając głos w dyskusji poinformował o planowanych drobnych korektach do nowej regulacji prawnej oraz  trwających pracach nad projektami aktów wykonawczych.  Jednocześnie nadmienił, że urząd pracuje nad wydaniem komentarza do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 27-11-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: