Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020- 2025

20-01-2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 20 stycznia 2020 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES) na kadencję 2020-2025.

EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej i składa się z  przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Prace EKES prowadzone są w trzech grupach: I – grupa pracodawców, II – grupa pracowników oraz III – grupa różnych interesów.

Polsce przypada 21 miejsc w EKES. Szczegółowy zakres kompetencji EKES określają przepisy art. 300 – 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym C-2002 z 7 czerwca 2016 r. i dostępna na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=PL).

Procedura wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do EKES jest następująca:

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłaszają swoich kandydatów w sposób następujący:

 1. organizacje reprezentujące interesy pracodawców zgłaszają swoich kandydatów stronie pracodawców Rady Dialogu Społecznego – przesyłając zgłoszenia  na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu
i Partnerstwa Społecznego ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa
,

lub składając je w Kancelarii Głównej MRPiPS;

 1. organizacje reprezentujące interesy pracowników zgłaszają swoich kandydatów stronie pracowników Rady Dialogu Społecznego – przesyłając zgłoszenia na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu
i Partnerstwa Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa,

lub składając je w Kancelarii Głównej MRPiPS;

 1. organizacje reprezentujące różne interesy zgłaszają swoich kandydatów stronie organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego - przesyłając zgłoszenia na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,

lub składając je na Dziennik Podawczy KPRM, al. Szucha 14.

Zgłoszenia kandydatów przedkładane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny zawierać:

 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności organizacji;
 • wniosek prezentujący kandydata, określający jego funkcje w zgłaszającej organizacji i umiejętności przydatne w wykonywaniu zadań członka EKES (8-10 zdań w języku polskim i angielskim);
 • dane osobowe kandydata (w odrębnym niż wniosek dokumencie): nazwisko i imiona (jak w dokumencie tożsamości), adres korespondencyjny, nr telefonu i faxu, adres e-mail, data urodzenia; 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 21 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Podział miejsc do poszczególnych grup EKES oraz wybór kandydatów dokonywany jest w sposób następujący:

 1. strona pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje reprezentujące interesy pracodawców;
 2. strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego rekomenduje w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatów zgłoszonych przez  organizacje reprezentujące interesy pracowników;
 3. Rada Działalności Pożytku Publicznego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasiadających w Radzie,   rekomenduje  w drodze uzgodnienia 7 kandydatów spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje reprezentujące różne interesy.

 

W terminie do 20 marca 2020 r.:

 • strona pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego rekomenduje Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listę kandydatów do Grupy I EKES;
 • strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego rekomenduje Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listę kandydatów do Grupy II EKES;
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego listę kandydatów do Grupy III EKES.

W razie nierekomendowania we wskazanym wyżej terminie list kandydatów do Grupy I i Grupy II, strona pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego oraz strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznegoprzekazują Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kandydatury zgłoszone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonuje wyboru kandydatów do Grupy I i Grupy II EKES, spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów oraz zakres właściwości EKES, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania kandydatur. 

W razie nierekomendowania we wskazanym wyżej terminie listy kandydatów do Grupy III, Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego kandydatury zgłoszone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego dokonuje wyboru kandydatów do Grupy III EKES, spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów oraz zakres właściwości EKES, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania kandydatur. 

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego przekazuje Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listę kandydatów do Grupy III EKES niezwłocznie po jej sporządzeniu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sporządza listę 21 kandydatów na członków EKES ze wskazaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które ich wskazały oraz przekazuje Radzie Ministrów listę kandydatów na członków EKES.

Rada Ministrów przedkłada listę kandydatów na członków EKES do zaopiniowania przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wyrażeniu opinii przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, albo po upływie terminu 21 dni na jej wyrażenie, Prezes Rady Ministrów przekazuje Radzie Unii Europejskiej listę kandydatów  na członków EKES.

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: