Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

25-09-2019

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. Warsztat mediatora – prawo pracy. Szkolenie adresowane będzie do mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy, prowadzących postępowania mediacyjne między pracodawcami i związkami zawodowymi w sporach zbiorowych pracy – tj. w sporach dotyczących warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych (ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – Dz. U. z 2019 r. poz. 174 ze zm.).

Proponowany termin: 17-18 października 2019 r.

Wymiar czasu: łącznie 12 godzin zegarowych

Planowana liczba uczestników: maksymalnie 50 osób

Miejsce szkolenia: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres tematyczny szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia oraz uwzględniać informacje o najnowszych zmianach w prawie pracy (z uwzględnieniem interpretacji i  stanowisk organów kontrolnych oraz orzeczeń sądów):

 • Blok 1: wprowadzenie – podstawowe zasady prawa pracy, nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy;
 • Blok 2: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tworzenie, obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika;
 • Blok: 3: czas pracy, urlopy pracownicze oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrzzakładowych;
 • Blok 4: bezpieczeństwo i higiena pracy;

Od wykonawcy oczekuje się przedstawienia kompleksowej oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia – na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna zawierać:

 • proponowaną cenę (brutto i netto) wykonania zamówienia,
 • szczegółowe informacje na temat profesjonalnej kadry trenerskiej – cv trenera/trenerów wraz z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 25.09.2019 r na realizację usługi szkoleniowej pt. Warsztat mediatora – prawo pracy (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 • zapewnienie materiałów edukacyjnych i piśmienniczych dla uczestników,
 • zapewnienie wystawienia certyfikatów poświadczających udział w szkoleniu,
 • szczegółowy program szkolenia wraz z harmonogramem zajęć,
 • dokumenty potwierdzające rynkowe doświadczenie oferenta.

Oferty mogą zawierać referencje od innych zamawiających dotyczące wcześniej przeprowadzonych szkoleń.

Zamawiający zapewni dostęp do sali szkoleniowej oraz catering dla uczestników szkolenia.

IV. Informacja ogólne

 1. Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia będzie realizowane  poniżej ustawowego progu 30.000 EURO (zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych do ww. zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych). Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej do zawarcia umowy.
 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

V. Kryteria oceny przedstawionej oferty:

 1. Kryterium – cena, waga kryterium – 50 %.
 2. Kryterium – doświadczenie trenera/-ów mierzone liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń (w załączeniu prosimy przekazać listę szkoleń przeprowadzonych przez trenera/trenerów za lata 2017-2019 z wskazanego w zapytaniu zakresu, z wykazem godzinowym), waga kryterium - 40%.
 3. Kryterium – doświadczenie firmy - (przy ocenie tego kryterium będą brane pod uwagę m.in. referencje, opis działalności zamawiającego, tematyka przeprowadzonych szkoleń) – waga kryterium – 10%.

Oferta, która uzyska największą łącznie liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty. Informujemy, że zawieramy umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zamówienia bez podania przyczyny a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty drogą elektroniczną –– na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) –– na adres:  i  do dnia 2 października 2019 r., do godz. 20.00.

Osobą wyznaczoną po stronie zamawiającego do udzielania informacji odnośnie do niniejszego zamówienia jest Małgorzata Chomiak – tel. (22) 661-16-64.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Zamawiający nie wnosi przedpłat, nie pokrywa kosztów pobytu i dojazdu trenera/-ów na miejsce szkolenia oraz wyżywienia trenera/-ów.

Składający ofertę zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich obowiązków związanych
z ochroną danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L Nr119/1), w szczególności składający ofertę w przypadku przekazywania danych osobowych osób trzecich (osób prowadzących szkolenie innych niż składający ofertę) będzie dysponował zgodą na przekazywanie danych ww. osób do Zamawiającego.  Dane osobowe ww. kategorii osób będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu oceny oferty oraz będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: