Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

zd. Ministerstwo Energii

zdj. Ministerstwo Energii

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

26-07-2019

W dniu 25 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które otworzył Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. Ponadto stronę rządową reprezentowali: Adam Gawęda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Wspotkaniu udział również wzięli: Wojciech Piecha – Senator RP, Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Mirosław Skibski – Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, przedstawiciele Ministerstwa Energii, prezesi spółek górniczych, przewodniczący górniczych central związkowych,

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o bieżącej sytuacji branży górnictwa węgla kamiennego. Minister Energii podkreślił, że węgiel jest stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego i aby sprostać tym wyzwaniom Polska potrzebuje uruchomienia nowych złóż. Odniósł się również do wyzwań stojących przed górnictwem, w tym organizacji i poprawy wydajności pracy. Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu zaprezentował szczegółowe wyniki ekonomiczno-finansowesektora węgla kamiennego po 5 miesiącach 2019 r. W toku dyskusji odnoszono się do rosnących zapasów węgla składowanych na hałdach oraz importu węgla. Strona związkowa podkreślała potrzebę poprawy sytuacji płacowej pracowników spółek górniczych.

W dalszej części posiedzenia debatowano o bieżącej i przyszłej sytuacji polskiej energetyki i szeroko rozumianej gospodarki w kontekście światowej i europejskiej polityki klimatycznej. Wiceminister Środowiska podkreślił, że ochrona klimatu i jakakolwiek transformacja musi uwzględniać specyfikę danego kraju. Polska nie zgodzi się na podniesienie celów redukcyjnych bez szczegółowo opisanych instrumentów w kompensacji dla najbardziej narażonych branż i regionów.

Przyszłość i miejsce polskiego górnictwa na najbliższe lata określa projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2040”, przesłany przez Ministerstwo Energii do konsultacji społecznych. Dokument stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: