Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

26-07-2019

Dyskusja w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych oraz w sprawie zasad dobrej współpracy w za kresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Spotkanie odbyło się 25 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Zespołu J. Męcina poinformował o propozycjach wypracowanych podczas autonomicznego posiedzenia Zespołu w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego. Zaznaczył, że implementacja porozumienia w formie miękkich zaleceń oraz stworzenie kodeksu dobrych praktyk mogłyby się znaleźć w zakładowych źródłach prawa pracy.

Następnie dyskutowano nt. materiału opracowanego przez NSZZ „Solidarność” Zasady dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej Partnerów Społecznych Rady Dialogu Społecznego. Strona związkowa: OPZZ, FZZ i NSZZ „Solidarność” przedstawiła wspólne stanowisko dotyczące realizacji prawa dostępu przedstawicieli związkowych na teren zakładu pracy w tym zagwarantowanie prawa wstępu na teren zakładu pracy objętego zakresem działalności tego związku. Tym samym uważa za konieczne wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie o związkach zawodowych. Strona pracodawców przedstawiła odrębny dokument oraz poinformowała, ze nie aprobuje propozycji zmian legislacyjnych w ustawie o związkach zawodowych.
Uzgodniono, że materiał przedstawiony przez stronę związkową będzie uzupełniony/zmodyfikowany zapisami/propozycjami strony pracodawców a następnie przekazany członkom zespołu.

W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad projektem nowej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w części dotyczącej kryteriów wpisu na listę mediatorów. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS przedstawił propozycje wymagań jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o wpis na listę mediatorów MRPiPS. Po niewielkich modyfikacjach strona społeczna przychyliła się do przedstawionych propozycji.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: