Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

14-03-2019

13 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięła również Pani prof. Danuta Koradecka, Dyrektor - Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz przedstawiciele Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS i straży miejskich/gminnych.

Podczas spotkania MRPiPS  przedstawiło projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. tzw. „Emerytura +”.  Świadczenie to wypłacone zostałoby wszystkim emerytom i rencistom w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł. Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Jednorazowe świadczenie pieniężne zostałoby wypłacone dla ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld zł.

MRPiPS oczekuje na opinie organizacji związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, ponieważ projekt ustawy w dniu 7 marca br. trafił do konsultacji społecznych.

Na posiedzeniu dyskutowano również, na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, o postulacie zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej do zawodu, który wykonuje prace o szczególnym charakterze a tym samym rozpoczęcia prac legislacyjnych zmierzających do dokonania zmian ustawy zasadniczej o straży w zakresie warunków pracy. Ustawa  z 2018 r. o emeryturach pomostowych określa warunki do nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ponieważ w powyższej ustawie emerytury pomostowe mają charakter wygasający o czym świadczyzapis, że prawo do takiego świadczeniamają wyłącznie osoby, które rozpoczęły prace przed 1 stycznia 1999 r., związki zawodowe dążą do zmiany przepisów i bezterminowego prawa do emerytur pomostowych dla wszystkich zatrudnionych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Temat dotyczący Straży Miejskiej/Gminnej będzie kontynuowany przy debacie nt. raportu z przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: