Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

31-01-2019

Ocena funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego to główny temat posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, które odbyło się 25 stycznia 2019 r. stronę rządową reprezentowali:  Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej,  Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w MRPiPS, członek Rady Dialogu Społecznego, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, członek Rady Dialogu Społecznego oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przewodnicząca Rady – Dorota Gardias, która pełni tą funkcję od 23 października 2018 r.  poinformowała o raporcie legislacyjnym, przygotowanym przez Biuro Rady Dialogu Społecznego, w którym przedstawiono informację dotyczącą nieterminowego przekazywania  do konsultacji z Radą projektów aktów prawnych.

Zaznaczyła, że rozpoczęła rozmowy dotyczące zmiany regulaminu Sejmu RP, tak by projekty poselskie dotyczące kwestii społeczno-gospodarczych były obligatoryjnie konsultowane z RDS. Zdaniem Przewodniczącej D. Gardias Rada jest instytucją, która ma doradzać i wspierać w tworzeniu jak najlepszych rozwiązań prawnych.

Następnie Minister Elżbieta Rafalska odnosząc się do oceny funkcjonowania ustawy o RDS poinformowała, że przez okres trzech lat do Rady skierowano ponad 1700 projektów aktów prawnych w tym ponad 1300 projektów rządowych. Wskazała sukcesy dialogu trójstronnego jakimi były porozumienia w sprawie walki z tzw. syndromem pierwszej dniówki, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, czy też prac nad nowym prawem zamówień publicznych. Ponadto poinformowała, że  przykładem dobrej współpracy i porozumienia jest sposób przeprowadzenia nowelizacji  ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Podkreśliła, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerom, od 2018 r. zostały zwiększone środki na funkcjonowanie WRDS a nowelizacją ustawy o związkach zawodowych wprowadzono dofinansowanie ze środków budżetu państwakosztów składek członkowskich w organizacjach międzynarodowych.

Zaznaczyła, że oceniając funkcjonowanie ustawy należy też ocenić funkcjonowanie samej Rady oraz zwróciła szczególną uwagę na rolę jaką odgrywają w RDS zespoły problemowe. Obowiązująca ustawa o Radzie Dialogu Społecznego stwarza ramy prawne i daje szereg instrumentów umożliwiających realne oddziaływanie partnerów społecznych na otoczenie społeczno-gospodarcze.Dlatego tak ważne jest podjęcie inicjatywy i korzystanie z możliwości już zagwarantowanych w ustawie.

W czasie posiedzenia Rada przyjęła uchwały:

  1. Uchwałę Nr 32Rady Dialogu Społecznegoz dnia 25 stycznia 2019 r.w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2019 r.

W programie Rady na 2019 r. znalazły się tematy:

  • Przyszłość pracy w Polsce, kwalifikacje zawodowe w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Przegląd systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy w Polsce.
  • Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrony środowiska - wpływ na rozwój gospodarki oraz bezpieczeństwo socjalne obywateli.
  • Ocena i perspektywy funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce – wypracowanie zmian w tym Ustawy o RDS - wzmacniających mechanizmy dialogu społecznego i udział partnerów społecznych w procesie legislacyjnym.
  • Przegląd i ocena systemu emerytalnego w Polsce.
  • Przegląd realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych – wypracowanie rekomendacji.
  • Przegląd, ocena i propozycje zmian przepisów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Przegląd i ocena wyników wdrażania reformy oświaty w Polsce. 

2. Uchwałę Nr 68 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznegoz dnia 25 stycznia 2019 r.w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.

3. UchwałęNr 69 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznegoz dnia 25 stycznia 2019 r.w sprawie realizacji inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów.

4. Uchwałę Nr 70 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: