Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

zdj. Ministerstwo Energii

zdj. Ministerstwo Energii

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

28-01-2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które prowadził Współprzewodniczący Zespołu: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Wojciech Piecha – Senator RP, Adam Gawęda – Senator RP, przedstawiciele Ministerstwa Energii, prezesi spółek górniczych, przewodniczący górniczych central związkowych, Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu , Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o bieżącej sytuacji branży górnictwa węgla kamiennego. Agencja Rozwoju Przemysłu zaprezentowała wyniki ekonomiczno-finansowe sektora węgla kamiennego i według danych statystycznych wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego po 11miesiącach 2018 r.był dodatni, choć niższy niż w analogicznym okresie roku 2017. Obniżenie wyniku finansowego netto było skutkiem między innymi niższego wyniku ze sprzedaży węgla.

Przedstawiono aktualną sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w tym produkcji i planowanych nowych inwestycji. Zaznaczono, że środki Funduszu Stabilizacyjnego JSW w wysokości 2 mld zł. mogą być wydatkowane jedynie w dwóch przypadkach: zagrożenia utraty płynności finansowej spółki w czasie niekorzystnych cen węgla i koksu, lub wsparcia niezbędnych inwestycji w JSW, takich jak rozbudowa mocy wydobywczych czy zwiększenie dostępu do złóż.

W dalszej części posiedzenia Ministerstwo Energii przedstawiło informację na temat polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Aktualnie analizowane są wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi. Udział wolumenu węgla w mixie energetyczym do 2030 pozostanie na obecnym poziomie.

Przedstawiono również informację na temat realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: