Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

16-11-2018

15 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas spotkania Wiceminister przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który określa zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2019 r. Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji prognozowanym na poziomie 103,26%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Tym samym świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone w wyniku waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2019 r. o 3,26%, nie mniej jednak niż o 70 zł. Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i świadczeń przedemerytalnych. Szacuje się, że skorzysta na tym rozwiązaniu 63% ubezpieczonych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe a łączne skutki finansowe wynikające z wprowadzenia w 2019 r. proponowanego mechanizmu waloryzacji wyniosą ok. 8443 mln zł zamiast planowanych 6860 mln zł.

W dalszej części spotkania kontynuowano dyskusję dotyczącą Przeglądu systemu emerytalnego. Przedstawiono i omówiono prezentację odnoszącą się do struktury i liczby osób podlegającym ubezpieczeniom społecznym. Coraz większe zróżnicowanie form wykonywania działalności zarobkowej wymagało rozwiązania w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zbiegu różnych tytułów podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych rozróżnić można dwa zasadnicze rodzaje tytułów:  tytuły, które nigdy nie mogą być zwolnione z obowiązku ubezpieczenia (tytuły bezwzględne) oraz pozostałe tytuły, które mogą być z tego obowiązku zwolnione, jeżeli ubezpieczony ma drugi tytuł do ubezpieczenia (tzw. tytuły ogólne).
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-07-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: