Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

02-11-2018

W dniu 29 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Pierwszy punkt porządku obrad był poświęcony omówieniu stanu realizacji programów krajowych i regionalnych. Strona rządowa przedstawiła informację dotyczącą realizacja programów polityki spójności 2014–2020. Omówiono m.in.: absorpcję alokacji w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 – Polska na tle UE; realizację polityki spójności w Polsce, w tym poziom absorbcji środków UE w KPO i RPO – umowy oraz certyfikacja wydatków do KE (stan na 25 października 2018 r.) oraz kontraktację 2014–2020 – realizację Planu Rady Ministrów kontraktacji w umowach wkładu UE do końca 2018 r.; realizację celu certyfikacji wydatków do KE (stan na 25 października 2018 r.).
Dyskusja koncentrowała się wokół przyczyn opóźnień alokacji środków w niektórych województwach oraz realizacji programów krajowych.

W dalszej części obrad omówiono problemy dotyczące kwalifikowalności wydatków, w tym przede wszystkim powracający od dwóch lat problem indywidualnych interpretacji urzędów skarbowych, związanych z podatkiem VAT obciążającym unijne dotacje, oraz długo oczekiwanej jednoznacznej, wiążącej interpretacji ze strony Ministra Finansów w tej sprawie. Brak rozwiązania instytucjonalnego powoduje konieczność wstrzymania certyfikacji m.in. w PO WER, co grozi utratą środków. Przedstawiciele strony rządowej poinformowali o planowanych działaniach zaradczych MIiR w tym zakresie.

Ostatni punkt porządku obrad był poświęcony stanowisku rządu w sprawie rozporządzeń dotyczących polityki spójności w latach 2021–2027. Strona rządowa przedstawiła informację na temat propozycji KE dotyczących polityki spójności 2021–2027 w tym perspektywy i stanowiska Polski. Omówiono m.in. następujące tematy: budżet polityki spójności i koperta narodowa; porównanie wybranych instrumentów budżetowych WRF 2014–2020 i propozycji na 2021–2027; postulaty negocjacyjne Polski; modyfikacja zadań polityki spójności; koszyk funduszy; finansowanie celów politycznych; poziomy dofinansowania.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: