Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

24-10-2018

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących były głównymi tematami posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Spotkanie odbyło się 22 października 2018 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentowała Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Wiceminister T. Robaczyński przedstawił najważniejsze informacje dotyczące rządowego projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. W projekcie ustawy proponuje się m.in. „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w roku 2014. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3.278,14 zł. Ponadto projekt przewiduje finansowanie w roku 2019 staży podyplomowych  lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Planowane jest wprowadzenie możliwości finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Strona społeczna odnosząc się do przedstawionego projektu ustawy zwróciła uwagę m.in. na kwestie „zamrożenia” odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nieodpowiedniego wydatkowania środków zgromadzonych w tym funduszu na cele inne niż statutowe. Ponadto poruszono  również kwestie konsultacji i trybu procedowania  niniejszego projektu ustawy, który już został przyjęty przez Radę Ministrów.

W dalszej części spotkania Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje dotycząc projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poinformowano, że zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 3 lat (2019-2021) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą. Dodano, że przy opracowaniu niniejszego projektu wzięto pod uwagę uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonywania niektórych czynności, koszty budżetowe związane z rozszerzeniem zakresu stosowania kas rejestrujących przez nowych podatników a także specyfikację niektórych świadczeń.
Partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w ww. sprawie.

Następnie członkowie zespołu, z udziałem wiceministra L. Skiby, rozpoczęli dyskusję na temat przeglądu systemów kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: