Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

12-10-2018

Dyskusja na temat rządowego projektu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 oraz projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych była głównym przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 10 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przewodniczący S. Broniarz przypomniał o zapowiedziach Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15% w latach 2018-2020. Zwrócił się o przedstawienie szerszej informacji w powyższej kwestii.

Wiceminister M. Kopeć poinformował, że działania, które dotyczyły obszaru wynagrodzeń nauczycieli były prowadzone w ramach Zespołu ds. statutu zawodowego pracowników oświaty powołanego w MEN z udziałem związków zawodowych i strony pracodawców. Jednym z elementów rozmów była kwestia powiązania dwóch równocześnie problemów: dotyczących statusu nauczycieli – kwestia wynagradzania i kwestii związanych z finansowaniem zadań oświatowych. Ponadto poinformował, że środki na podwyżki wynagrodzeń zostały zabezpieczone w budżecie państwa i rząd będzie konsekwentnie wprowadzał zaplanowana podwyżkę. Nadmienił, że pierwsza odbyła się 1 kwietnia 2018 r. natomiast kolejne styczeń 2019 i 2020.

Uzgodniono, że należy rozpocząć rozmowy na temat systemu wynagradzania nauczycieli w kontekście roku 2019 i 2020.

Następnie przedstawiciel Kancelarii Prezydenta zapoznał członków Zespołu z projektem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), którego zasadniczym celem jest rozwój i integracja na poziomie lokalnym systemu usług społecznych. Zgodnie z koncepcją przyjętą w projekcie ustawy centra usług społecznych, będące jednostkami organizacyjnymi gmin, będą mogły zostać utworzone w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne będą szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych.

Partnerzy społeczni w toku dyskusji zwrócili uwagę m.in. na kwestie braku konkretnych zapisów definicji dotyczących usługi oraz świadczenia, stabilnego finansowania, gwarancji pracowniczych (zatrudnienia), wejścia w życie ustawy w połowie roku oraz ustawy o zawodach pomocowych. Ponadto poprosili o przedstawienie informacji odnośnie liczby centrów usług społecznych. Wyrazili obawę dotycząca nierówności w dostępie do CUS-ów.

Uzgodniono, że dyskusja będzie kontynuowana.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: